Rakennustyömaan olosuhteiden seuranta

Rakennustyömaan olosuhteilla on merkittävä vaikutus hankkeen aikatauluun ja laatuun. Useissa työvaiheissa tarvitaan vettä, josta vain osa sitoutuu rakenteeseen ja suurin osa haihtuu ajan myötä pois, mikäli rakenteet sen sallivat. Mikäli rakennekosteus ei pääse ajoissa poistumaan, seurauksena on kosteusvaurioita.

Työmaalla olosuhteilla on suuri merkitys hankkeen aikatauluun ja laatuun.Työmaalla olosuhteilla on suuri merkitys hankkeen aikatauluun ja laatuun.

Serviz on kehittänyt työmaan olosuhdeseurantaan tehokkaita avaimet-käteen palveluina toteutettavia ratkaisuja. Ratkaisut sisältävät mittalaitteet, tarvittaessa niiden asentamisen ja ylläpidon, datan siirron ja tallennuksen. Palveluihin sisältyy myös tärkein eli analytiikkaratkaisut, jotka tuottavat pelkkien anturiarvojen, ja arvojen pohjalta piirrettyjen kuvaajien, lisäksi toimenpide-ehdotuksia.

Kosteus- ja lämpöolosuhteita seuraamalla voidaan varmistaa, että työmaan ilmanvaihto, lämmitys ja kuivatus toimivat kuten on suunniteltu. Dokumentoimalla arvot rakennusajalta, voidaan tilaajalle osoittaa olosuhteiden olleen kunnossa jatkuvasti. Mitattavien arvojen pohjalta voidaan tehdä myös hälytyksiä, jolloin esimerkiksi lämpötilan yllättävään laskuun voidaan puuttua ennen kuin siitä aiheutuu esimerkiksi jäätymisvahinkoja.

Antureiden mittaamien arvojen ja kuvaajien perusteella saadaan toimenpide-ehdotuksia.Antureiden mittaamien arvojen ja kuvaajien perusteella saadaan toimenpide-ehdotuksia.

Olosuhdetiedon perusteella voidaan laskea myös betonirakenteiden suhteellinen kosteus mittaussyvyydeltä. Kun järjestelmään asetetaan lähtötiedoiksi rakenteen tyyppi, betonin vesi/sementtisuhde ja valupäivä, laskee järjestelmä olosuhteiden perusteella betonin kuivumisen sekä reaaliaikaisen betonin kosteuden mittaussyvyydeltä. Samoin saadaan laskettua ennuste sille, milloin pinnoitettavuutta ajatellen riittävän alhainen kosteus on saavutettu. Tätä voidaan käyttää avuksi ennakoinnissa, jotta olosuhteet voidaan saattaa kuntoon ajoissa silloin, kun asioihin voidaan vielä vaikuttaa. Seurauksena on merkittäviä säästöjä aikatauluissa ja kustannuksissa sekä lisäksi suurempi varmuus rakenteen todellisesta kosteudesta.

Laskennallista kosteutta voidaan verrata porareikä- tai näytepalamittauksen tulokseen ja sitä kautta tunnistaa mittausvirheet, jotka yleensä johtavat todellista alhaisempaan mittaustulokseen ja sitä kautta toisinaan kosteusvaurioihin. Servizin kehittämässä laskentamallissa hyödynnetään samaa laskentaa kuin yleisesti käytetyissä kuivumisaikalaskureissa, mutta laskenta päivitetään 1-2 kertaa tunnissa, joten se antaa reaaliaikaisen tilannekuvan.

Lämpö- ja kosteusolojen seurannan lisäksi Serviz tarjoaa vastaavalla avaimet-käteen palvelulla myös mm. pölyn- ja paine-erojen seurannan. Näitä voidaan hyödyntää mm. työhygieenisissä riskiarvioinneissa ja niihin liittyvissä seurannoissa (mm. kvartsipöly) ja osastoinnin toiminnan seurannassa.

Servizin kehittämässä laskentamallissa laskenta päivitetään 1-2 kertaa tunnissa, jolloin se antaa reaaliaikaisen tilannekuvan.Servizin kehittämässä laskentamallissa laskenta päivitetään 1-2 kertaa tunnissa, jolloin se antaa reaaliaikaisen tilannekuvan.

Haluaisitko lisätietoa? Jätä yhteydenottopyyntö

Lue lisää Servizin ratkaisuista

Serviz Oy - palvelut

 
Päivitetty
23.11.2020