3 Rakennussuunnittelu

3.1 Suunnitteluvaihe


Arkkitehdin laatimien luonnospiirustusten tarkoituksena on osoittaa rakennuksen sijoittuminen tontille, sen liittyminen ympäristöön sekä esittää arkkitehtoninen, toiminnallinen ja tekninen yleisratkaisu. Luonnosvaiheeseen sisältyy myös rakennejärjestelmän periaateratkaisu ja tekniset tilavaraukset. Rakennuttajan suorittaman luonnossuunnitelmien hyväksymisen jälkeen rakennussuunnittelua voidaan jatkaa täydessä laajuudessa myös erikoissuunnittelijoiden suunnitelmilla sekä työpiirustusten ja rakennuslupa-asiakirjojen valmistelulla. Rakennuslupa-asiakirjoissa rakennuksella on jo lopullinen hahmonsa.


On aika hakea rakennuslupaa. Viranomaisluvat, niiden hakeminen ja saaminen on joissakin tapauksissa mutkikkain tehtävä rakennusprojektissa. Siksi siihen tulee paneutua sen edellyttämällä vakavuudella. Lupien hakeminen on asia, joka pitää valmistella jo siinä vaiheessa, kun rakennuspaikan ostoa harkitaan. Tällöin pitää selvittää kaikkien rakentamisessa tarvittavien ensimmäisen vaiheen lupien saaminen, siis lupien, jotka pitää olla varsinaista rakennuslupaa haettaessa.
3.1.5 Viranomaisluvat (ks. Aloitus)
Viranomaislupien hakeminen on kokonaisuus, josta ei selviä ilman asiantuntijaa. Siksi rakennusluvan hakeminen kannattaa liittää arkkitehdin tehtäviin, putkikuvien hyväksyminen liitetään LVI-suunnittelijan tehtäviin, rakennekuvien hyväksyntä rakennesuunnittelijan tehtäviin jne. Tarvittavat luvat selviävät rakennustarkastajan ohjeista, jotka lähes jokaisessa kunnassa ovat valmiina ainakin paperilla. Valtaosalla kunnista ne löytyvät jo internetistä. Yleensä ohjeet ovat pieniä yksityiskohtia lukuun ottamatta yleispäteviä joka kunnassa. Viranomaislupien hakeminen on osa kokonaisuutta, jolla varsinainen rakentaminen mahdollistetaan. Luvattoman paljon hankkeita on myös kariutunut lupavaiheessa. Tämä ei ole yleensä johtunut viranomaisen taipumattomuudesta, vaan pelkästään siitä, että rakentaja ei ole osannut tai ymmärtänyt selvittää luvan saantimahdollisuutta etukäteen riittävän hyvin. Tämä ei ole pelkkää byrokratiaa. Rakentaminen pitää sisällään niin monta säännöstä, määräystä, erityiskohtaa, riskitekijää ja tilastointia, että menettely on tarpeellinen.
3.1.5.1 Luvan saanti vaihtelee paikasta riippuen
Kaavoitetuilla alueilla lupaprosessit ovat yleensä yksinkertaisia, mikäli suunnittelu tehdään kaavan mukaisesti. Haja-asutusalueella voi asia olla toisin. Hanke saattaa tarvita poikkeusluvan. Sen lisäksi voi tulla kysymykseen liittymälupa yleiseen tiehen, joka haetaan Tiehallinnon paikalliselta tiepiiriltä. Ohjeet saa Tiepiiriltä. Joissakin kunnissa voi joutua hakemaan jätevesien osalta luvan ennen rakennusluvan hakemista. Rakennustarkastaja osaa neuvoa tässä ja kaikissa muissakin viranomaislupia koskevissa asioissa.
3.1.5.2 Luvan saannin varmuus
On ensiarvoisen tärkeää, että jo ennen tontin lopullista hankintapäätöstä otetaan yhteys rakennusvalvontatoimistoon, jotta saadaan tieto hanketta mahdollisesti rajoittavista säännöistä, määräyksistä yms. seikoista. Samalla luvanhakijan on mahdollisuus saada asiantuntijan ohjeita ja mielipiteitä hankkeen suunnitteluun liittyvissä kysymyksissä. Tarkoituksena on selvittää ja hakea tarvittavat viranomaisluvat oikeaaikaisesti hankkeen toteuttamisen häiriintymättä ((ks. Lomakearkisto, Rakennuslupahakemus, mallitäytetty). Jo hankesuunnitteluvaiheessa, tontin hankinnan yhteydessä kaiken on oltava selvää. Suositeltavaa on, että alustavat neuvottelut viranomaisten kanssa käydään jo suunnittelun luonnosvaiheessa. Näin voidaan olennaisesti nopeuttaa varsinaista lupamenettelyä ((ks. Lomakearkisto, Vastaavan työnjohtajan hakemus, mallitäytetty). Mikäli hanke tarvitsee poikkeusluvan, ennen varsinaisen suunnittelun aloitusta pitää jo ryhtyä hakemaan sitä. Pääsuunnittelija osaa normaalisti tehdä tämän kaikkein parhaiten. Mikäli poikkeuslupaa ei ole huomattu hakea, se saattaa siirtää hanketta pahemmassa tapauksessa vuoden eteenpäin. Pahimmassa tapauksessa poikkeuslupaa ei saa ollenkaan ja näin tontti on hankittu turhaan (ks. Lomakearkisto, Poikkeuslupahakemus, mallitäytetty).

3.1.5.3 Kaavamääräykset Kaavassa asetetut määräykset ja rajoitteet on selvitetty jo tontin oston yhteydessä. ...

Vain Rakentaja.fi -palvelun jäsenet voivat lukea tämän artikkelin kokonaan. Kirjaudu palveluun tai liity jäseneksi. Rakentaja.fi-palvelun jäseneksi liittyminen on täysin ilmaista eikä se sisällä henkilöjäsenille kuukausi- tai vuosimaksuja.

Osa artikkelista on tarkoitettu vain jäsenillemme

Kirjaudu palveluun tai liity jäseneksi nähdäksesi artikkelin kokonaan

 
Päivitetty
1.6.2012