3 Rakennussuunnittelu

3.1 Suunnitteluvaihe


Tässä osiossa aloitetaan todellinen oman asunnon suunnittelu. Suunnittelua on toki tehty jo pitkään, mutta todellisella suunnittelulla luodaan mielikuva omasta kodista piirtämällä se.


3.1.1 Suunnittelun organisointi (ks. Aloitus)
Edellisissä vaiheissa olette keränneet tietoa alkavasta hankkeestanne. Olette saaneet aikaan hankesuunnitelman ja huonetilaohjelman. Huonekorteissa on haluamanne tiedot rakennuksesta, joiden perusteella voitte teettää varsinaiset rakennussuunnitelmat. Tässä kohdin tulee miettiä, kuinka paljon olette itse valmiita uhraamaan aikaa suunnitteluun. Lähinnä kysymys on siitä, paljonko haluatte ”sukkuloida” eri suunnittelijoiden välillä vai annatteko sen työn pääsuunnittelijalle ja/tai palkkaamallenne rakennusalan asiantuntijalle. Tarkoituksena on organisoida suunnittelu ja valita omakotitalolle mahdollisimman hyvät ja ammattitaitoiset suunnittelijat. Suunnittelusta syntyy jonkin verran kustannuksia, mutta niiden osuus on kokonaishinnassa häviävän pieni (muutama prosentti). Kunnolla toteutetulla suunnittelulla voidaan jopa säästää rahaa enemmän kuin suunnitteluun on kulunut verrattuna huonoon suunniteluun.
Suunnittelun organisointitapoja ovat kokonaissuunnittelu, rakennuttajavetoinen suunnittelu ja pääsuunnittelijan koordinoima suunnittelu. Samalla tulee miettiä projektin ATK-tason valintaa. Se on kuitenkin nykyaikaa. Eri suunnittelijoiden ohjelmien tulee olla yhteensopivia. Tämä on aina tarkastettava.
3.1.1.1 Suunnittelijan valintamenetelmä
Yleinen suunnittelujako on arkkitehtisuunnittelija, rakennesuunnittelija, LVI-suunnittelija, sähkösuunnittelija ja pohjarakennussuunnittelija. Normaalin periaatteen mukaan arkkitehtisuunnittelija on pääsuunnittelija ja maankäyttö- ja rakennuslain perusteella pääsuunnittelija vastaa suunnittelusta.
3.1.1.1.1 Suunnittelumuoto
Suunnittelumuotoina omakotitalossa ovat yleisemmin jaettu suunnittelu ja joskus kokonaissuunnittelu. Kysymys on juuri siitä, miten paljon haluaa olla itse mukana suunnittelun organisoinnissa.

Suunnittelukilpailu
Suunnittelukilpailun järjestäminen ei yleensä ole kannattavaa. Tosin rakennuspaikan ollessa erityisen hieno ja/tai raha ei ole rajoittava tekijä, sitä voi miettiä. Todella korkeatasoisia yhden perheen taloja on luotu arkkitehtikilpailun kautta, mutta 250.000 euron hankkeessa se ei vielä tule kysymykseen.

Tuttu tai tunnettu suunnittelija
Usein rakentaja tuntee jonkun suunnittelijan tai sitten paikkakunnalla on muodostunut käsitys hyvistä suunnittelijoista. Suunnittelusta voi neuvotella eri suunnittelijoiden kanssa. Tällöin puhutaan neuvottelumenetelmästä. Menetelmään voi ottaa useamman suunnittelijan mukaan ja valita sen, jonka kanssa yhteistyö ja ajatukset tuntuvat parhaiten pelaavan.

Suora valinta
Suorassa valinnassa mennään parhaaksi katsotun suunnittelijan puheille ja sovitaan hänen kanssaan suunnitelmien tekemisestä. Kaikessa suunnittelussa voi tukeutua myös elementtitoimittajien sekä teknisten tuotteiden toimittajien suunnitteluapuun.

Yhteistyö suunnittelijan kanssa
Suunnittelijalle on osattava kertoa tavoitteet ennen kuin suunnittelusta sovitaan ja määritetään suunnittelulle hinta. Lähtökohtana ovat hankesuunnitteluvaiheessa tehdyt asiakirjat. Suunnittelijan ammatillisella pätevyydellä sekä toimintakyvyllä, yhteistyökyvyllä ja ammattitutkinnollakin on merkityksensä, ammattirekistereihin kuulumisella vähemmän.

Palkkion määräytyminen
Palkkiotavalla on merkityksensä. Palkkiomuodot ovat: aikapalkkio, tavoitepalkkio, kokonaispalkkio ja yksikköpalkkio. Suunnittelun hinta ei saa olla ratkaiseva suunnittelijaa valittaessa. Muutaman sadan euron säästöllä voi olla suunnitelmia heikentävä merkitys. Liitteistä löytyy yleinen suunnittelutarjouspyyntölomake (ks. Lomakearkisto).
3.1.1.2 Suunnittelusopimus
Ennen suunnittelun aloittamista kannattaa suunnittelusta laatia kirjallinen sopimus. Yleensäkin sopimusten tekemisessä kannattaa noudattaa periaatetta, että sopimukset tehdään, kun ollaan sovussa ja kirjataan ylös kaikki mahdollinen, mitä voidaan sopia. Silloin ei jälkikäteen synny erimielisyyksiä luvatuista asioista. (Saman neuvon voisi tässä vaiheessa antaa rakentamista suunnitteleville avopareille. Nyt alkaa syntyä yhteistä omaisuutta. Mahdollisen avioeron yhteydessä omaisuuden jako on aina selvää, mutta avoliitossa siitä saattaa tulla kiistaa.)
Suunnittelusopimuksen tekemisen tarkoituksena on tehdä valittujen suunnittelijoiden kanssa sisällöltään teknisesti, taloudellisesti ja juridisesti pätevä sopimus sovitusta suunnittelutyöstä. Suunnittelusopimus tehdään tarjouspyynnön tai käydyn neuvottelun perusteella suoritetun tarjouksen pohjalta. Suunnittelusopimuksen tavoitteena on:
– varmistaa molemminpuolinen yhteisymmärrys
– varmistaa, että saadaan halutut, tavoitteenmukaiset suunnitelmat
– varmistaa, että suunnitelmat saadaan teknisesti, ajallisesti ja taloudellisesti tavoitteen mukaisiksi
– ennaltaehkäistä erimielisyyksiä mm. suunnittelutyön sisällön, vastuiden ja velvollisuuksien, veloitusperusteen sekä palkkion osalta
– jakaa riskit tarkoituksenmukaisesti osapuolten kesken
– sopia menettelytavat erimielisyyksien ratkaisemiseksi riitatilanteissa.
Sopimusvaiheessa sitoudutaan lopullisesti valittuihin suunnittelijoihin. Sopimuksessa mainitaan Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE, joita voidaan käyttää ratkaistaessa mahdollisia erimielisyyksiä (ks. Lomakearkisto).
3.1.1.3 Suunnitelmien tekeminen
Suunnittelun aloittamisessa on tärkeää aloittaa suunnittelu kunnolla. Normaalisti suunnittelu aloitetaan arkkitehtisuunnittelijan kanssa. Harvemmin aloituksessa tarvitaan vielä erikoissuunnittelijoita, mikäli kyseessä ei ole täysin poikkeuksellinen rakennuspaikka. Ensimmäisessä suunnittelukokouksessa käydään asiat hyvinkin tarkkaan läpi suunnittelijoiden kanssa. On muistettava, että erikoissuunnittelut aloitetaan eri aikoina toisiinsa nähden. Jokaisen kanssa käydään läpi lähes samat asiat sekä muiden suunnitelmien laadinnan aikana syntyneet lisätiedot.
3.1.1.3.1 Ensimmäinen tapaaminen
Ensimmäisessä tapaamisessa suunnittelijan kanssa käydään läpi kaikki jo syntyneet asiakirjat ja muistiinpanot hankkeesta. Taas tulee esiin, miten tärkeää työtä on tehty koko alkuvaiheen aikana. Jokainen muistiinpano on ollut tärkeä. Pitää muistaa, että suunnittelu on jatkuvaa päätösten tekemistä. Siksi suunnitteluun on suhtauduttava sen edellyttämällä vakavuudella (ks. Lomakearkisto, Suunnittelukokous). On pitkälti tilaajan ja suunnittelijan välinen asia, miten tarkkaan eri asioita käsitellään suunnittelun eri vaiheissa. Yleisesti on tarkoituksen mukaista käydä asiat tarkasti läpi. Tietenkään kaikkia asioita ei tarvitse kirjata ylös, mutta muistin varaan ei kannata jättää mitään oleellista. Muistiinpanot ovat hyviä, kun seuraavan kerran käydään asioita läpi yhdessä suunnittelijan kanssa.
3.1.1.3.2 Suunnittelun aikataulu
Suunnitteluaikataulun tekeminen on vaihe, jossa esitetään suunnittelijoille alustava kokonaisaikataulu. Suunnittelija sitoutuu kokonaisaikataulun mukaiseen rakennuksen toteutukseen tai esittää oman aikataulunsa. Tämä on kaikki pääosin tehty jo tarjousvaiheessa, eli suunnittelija on sitoutunut tarjouksessaan aikatauluun.
3.1.1.3.3 Hankesuunnittelu ohjaa suunnittelua
Hankesuunnittelussa tehtyjen ratkaisujen huomioiminen suunnittelussa on tärkeää. Suunnittelun aikana läpikäytävien asioiden (aivan ensimmäisistä luonnoksista lähtien) yhteydessä esiin tulevat kommentit kannattaa kirjata välittömästi muistiin. Niiden avulla voi sitten ohjata suunnittelua. Kaikki poikkeamat hankesuunnitelmasta on suunnittelijan pystyttävä perustelemaan ja tilaajan on ne hyväksyttävä. Liiankin herkästi pelkällä ammattiauktoriteetilla taitamaton suunnittelija jättää toteuttamatta tilaajan toiveita.

3.1.1.3.4 Suunnitteluaikainen kustannusohjaus On tärkeää, että pinta-alat eivät ylity alkuperäisistä tavoitte...

Vain Rakentaja.fi -palvelun jäsenet voivat lukea tämän artikkelin kokonaan. Kirjaudu palveluun tai liity jäseneksi. Rakentaja.fi-palvelun jäseneksi liittyminen on täysin ilmaista eikä se sisällä henkilöjäsenille kuukausi- tai vuosimaksuja.

Osa artikkelista on tarkoitettu vain jäsenillemme

Kirjaudu palveluun tai liity jäseneksi nähdäksesi artikkelin kokonaan

 
Päivitetty
1.6.2012