Näin varmistat, että kattosi huoltotyöt voi tehdä turvallisesti

Jokaisen kiinteistön omistajan vastuulla on huolehtia siitä, että talon katolle on turvallinen pääsy ja siellä on turvallista liikkua. Tikkaita ja katon kulkuteitä tarvitaan erityisesti vesikaton säännöllisten huoltotöiden ja tarkistuksen, lumen pudotuksen, rännien putsauksen tai nuohouksen yhteydessä. Huoltotöitä tekevillä on oikeus kieltäytyä katolle noususta, mikäli he kokevat katon kulkutiet puutteellisiksi tai vaarallisiksi. Laadukkailla ja oikein asennetuilla tikkailla sekä kattoturvatuotteilla lisäät turvallisuutta huoltotöissä ja estät henkilövahinkoja sattumasta.

SafeGrip-roof-ladder-walkway2_1920x1080

Lain vaatimat tuotteet katolle nousuun ja katolla kulkemiseen

Kaikkea rakentamista ohjaa Ympäristöministeriön asettamat rakennusmääräykset, jotka on koottu Rakentamismääräyskokoelmaan. Määräyksillä on tarkoitus taata rakennusten, rakennuspaikan ja tonttien turvallisuus, ja siinä annetaan selkeät vaatimukset katon kulkuteille.

Määräykset edellyttävät, että katolla sijaitseville savupiipuille, ilmanvaihtolaitteille sekä muille säännöllistä käyntiä edellyttäville rakennusosille ja laitteille on järjestettävä tarkoituksenmukainen, katkeamaton kulkutie.

Yli kaksikerroksisen rakennuksen katolla, jonka kaltevuus on enemmän kuin 1:8, katon kulkutie tulee rakentaa kattosiltaa, lapetikasta, kattoporrasta, askeltasoja ja jalkatukia tarkoituksenmukaisesti käyttämällä niin, että kattoturvatuotteet toimivat turvaköyden kiinnityspisteinä. Lisäksi katon turvavarusteiden tulee asennettuna kestää niille tarkoitettu kuorma, ja niiden tulee olla ilmaston rasituksia vastaan riittävän kestävät ja ne on tarkastettava sekä huollettava säännöllisesti. Lue lisää määräyksistä

Seinätikkaat

Seinätikkaita tarvitaan, jotta päästään turvallisesti nousemaan katolle suorittamaan huoltotöitä. Tikkaita käytetään myös rakennettaessa hätäpoistumisteitä. Määräysten mukaan rakennuksissa tulee olla kiinteät talotikkaat ja kaikille huollettaville kohteille pitää päästä kiinteitä kulkuteitä pitkin. Rakennusvalvonta vaatii talotikkaat rakennukseen muuttotarkastukseen mennessä. Määräykset vaativat, että talotikkaat ovat kestävät, kiinteästi asennetut sekä turvallisesti ja tarkoituksenmukaisesti sijoitetut. Tikkaiden kiinnitykseen vaikuttaa merkittävästi seinämateriaali ja seinän rakenne.

Lapetikkaat ja askelmatikkaat

Lapetikkaita käytetään helpottamaan ja turvaamaan kulkua seinätikkailta katon harjalle tai huollettavalle kohteelle. Lapetikkaita on kahta eri tyyppiä: Askelmatikas on porrastyyppinen lapetikas ja sitä suositellaan käytettäväksi loivalla katolla, jolloin kulku on helpompaa. Puolalla varustettu lapetikas soveltuu puolestaan paremmin jyrkälle katolle.

Kattosilta

Kattosiltoja suunniteltaessa tulee huomioida, että kulkeminen ja työskentely huollettavalle kohteelle on turvallista. Kattosillat tulevat yleensä joko lapetikkaiden tai askelmien jatkoksi tai rakennuksen päätyyn seinätikkaiden jatkoksi. Kattosillat on suositeltava asentaa mahdollisuuksien mukaan selkeästi yhteen linjaan. Piipun ala- tai yläpuolelle asennettaessa kattosillan etäisyys piipusta on hyvä olla 200-300 mm, jotta liikkuminen on turvallista.
Yli kaksikerroksisen talon, jonka katon jyrkkyys on 1:1,5 (1,5 m matkalla katto nousee 1 m) tai tätä jyrkempi, kattosillat tulee varustaa turvakiskolla, tai vähintään 110 cm korkealla avokaiteella. Henkilökohtaisten turvavarusteiden asentaminen kattosiltoihin edellyttää apupuun kiinnityksen varmistamista.


SafeGrip-ladders-roof-walkway1_1920x1080

Lisäturvallisuutta karhennuksesta

Kaste, vesi, huurre ja jää tekevät sileäpuolaisista seinä- ja lapetikkaista usein vaarallisen liukkaita. Katolle noustessa ja siellä liikkuessa liukas puola lisää merkittävästi putoamis- ja tapaturmariskiä.

Kattoturvatuotteita asentavan Sadexin mekaaninen SafeGrip -karhennus tikkaan puolissa toimii kitkaa lisäävästi kaikissa olosuhteissa varmistaen turvallisen nousun, eliminoiden riskitekijät liukastumisen suhteen ja minimoiden vaaratilanteiden määrän. SafeGrip -tikas tarjoaakin märissä olosuhteissa tutkitusti* jopa 100 % paremman pidon kuin perinteinen sileäpuolainen tikas. (* VTT-S-02719-18). Tutkimuksen mukaan SafeGrip -puolan pito on märissä olosuhteissa parempi kuin sileäpuolisen puolan pito kuivalla kelillä.

Näin ollen SafeGrip parantaa merkittävästi niin kiinteistön asukkaiden kuin nuohoojien ja kattohuoltoammattilaisten työturvallisuutta. Satunnaisesti katolla kiipeävien henkilöiden turvallisuuteen parannus on vieläkin suurempi. Kaikki Sadexin asentamat seinä- ja lapetikkaat ovat varustettu SafeGrip -karhennuksella.

SafeGrip-tikas1_1920_1080

Ammattimainen kiinnitys varmistaa käyttöturvallisuuden

Standardin SFS-EN 516 mukaan seinätikkaat ja katon kulkutiet asennetaan joko luokan 1 tai 2 mukaisesti.

Luokan 1 mukainen asennus tarkoittaa, että kattoturvatuotteet on asennettu valmistajan asennusohjeen mukaisesti ja täyttävät niille asetetun vaatimuksen toimia kiinteänä kulkutienä katon huollettaville kohteille.

Luokan 2 mukainen asennus vaaditaan silloin, kun kattoturvatuotteiden tulee toimia turvaköyden kiinnityspisteenä. Asennus on pakollinen yli 2-kerroksisissa rakennuksissa tai jos rakennuksen korkeus ylittää 9 metriä. Ilman tämän luokan asennusta ei henkilökohtaisia turvavarusteita saa kiinnittää katon kulkuteihin. Luokan 2 mukaan tehtävä asennus edellyttää tehtaan myöntämää asentajapätevyyttä ja että tämän asennusluokan mukaan asennetut kattoturvatuotteet tulee käyttöönottotarkastuksen lisäksi tarkistaa vuosittain.

Seinätikkaiden asennuksesta

Seinätikkaat suositellaan asennettavaksi aina talon päätyyn, jolloin tikkaat eivät ole alttiina lumen rasitukselle. Mikäli tikkaat asennetaan lappeen puolelle, on niiden yläpuolelle suositeltavaa asentaa lumieste. Näin estetään lumen painosta johtuvan tikkaiden vääntyminen tai irtoaminen. Tikkaat ei ole tarkoitettu toimimaan lumiesteenä.

Tikkaiden alimman puolan suositeltava korkeus lähtötasosta on 1000–1200 mm. Seinä- eli talotikkaisiin on saatavilla kiipeilyesteitä estämään lasten kiipeäminen katolle. Kiipeilyesteitä on kahta eri mallia: saranamallinen este ja pois nostettava kiipeilyestelevy. Kiipeäminen voidaan estää myös seinätikkaan kääntyvällä alaosalla tai liukutikkaalla, joissa alin puola tulee noin 2000 mm korkeuteen maasta.

Tikkaiden yläkaaret pitää saada aina tukeviksi. Yleensä yläkaaret kiinnitetään lapetikkaaseen tai kattosiltaan. Mikäli näitä tuotteita ei asenneta, on suositteltavaa asentaa yläkaarten tukikaaret, joiden avulla yläkaaret saadaan tukeviksi, ilman että vesikattoon tarvitsee tehdä reikiä.


Turvaköyden kiinnityspisteet lisäävät turvallisuutta

Ympäristöministeriön asettamien määräysten mukaisesti rakennus, jonka korkeus ylittää 9 metriä, tulee varustaa turvaköysien kiinnitysrakentein.

Kattokulkutien kaikki osat mitoitetaan ja kiinnitetään siten, että niitä voidaan käyttää henkilösuojainten kiinnitykseen. Kunkin osan tulee kestää turvaköyden varaan putoavan henkilön paino. Seinätikkaaseen voidaan asentaa nousukisko tai selkäsuojus ja kattosiltaan on mahdollista kiinnittää vaakakisko tai turvaköyden kiinnityspiste. Myös luokan 2 mukaisesti asennettuun lapetikkaaseen tai kattoportaaseen voidaan kiinnittyä henkilökiinnittimellä.

Seinätikkaat, joiden nousukorkeus on 8 m tai sen yli, on varustettava nousukiskolla tai selkäsuojuksella. (Suomen Rakentamismääräyskokoelma F2, kohta 5.2.2.)

IMG_0702-Juhani-Nousukisko_1920x1080

Nousukisko on putoamisen pysäyttävä turvalaite pystysuoriin kiinteisiin seinä- eli talotikkaisiin. Nousukiskolle tulee aina tehdä käyttöönottotarkastus ja asentajan tulee täyttää tästä nousukiskon tarkastuspöytäkirja. Tämän jälkeen nousukisko on tarkastettava 12 kuukauden välein valmistajan valtuuttaman asentajan toimesta.

Vaakakisko on kattosiltaan asennettava turvakisko, jonka tehtävä on tuoda tukea ja estää käyttäjäänsä putoamasta. Ympäristöministeriö suosittelee tätä kiinnitystapaa kattosilloissa, sillä vaakakiskoa käytettäessä vähentyvät köyden irroituskerrat.

Turvakiskon sijaan, kattosiltaan voidaan asentaa myös joustovaimennettu köysikiinnike, joka turvaköyden kiinnityspisteenä turvaa katolla tapahtuvan huoltotyön. Köysikiinnike on turvallinen vaihtoehto, kun varsinainen turvakiskon asennus ei ole tarkoituksenmukaista. Köysikiinnike suositellaan asennettavaksi kattosillan kiinnikkeiden väliin, jolloin vaimennus on paras mahdollinen putoamisen sattuessa. Köysikiinnikettä ei saa asentaa kattosillan laitimmaisten kiinnikkeen kohdalle.

Sadex asentamat nousukiskot täyttävät uusimman standardin EN 353-1:2014. VTT on myöntänyt Sadexin asentamalle vaakakiskojärjestelmälle varmennustodistuksen VTT-VA-00003-15.

Laita kattoturvallisuus kuntoon - Jätä yhteydenottopyyntö


 
Päivitetty
22.5.2020