Tulvan haittavaikutukset rakennuksille ja rakennetulle ympäristölle

Kevättulvat ovat Suomessa yleinen vesistötulvan muoto, ja niitä esiintyy joilla ja järvillä lumen sulamisen seurauksena. Sateet ja jääpadot lisäävät kevättulvien vaikutuksia entisestään ja pahimmillaan tulvat peittävät alleen laajoja rakennettuja alueita.

Tulvat aiheuttavat vaurioita rakennetulle ympäristölle ja laajamittaisten tulvien aiheuttamat vahingot lasketaan usein miljoonissa. Ensisijaisesti tulvariskiä hallitaan rakennusten ja rakenteiden sijoittelulla siten, että pahimmille tulvavaara-alueille ei rakenneta, sekä määrittelemällä alin sallittu rakentamiskorkeus. Tulvavaara-alueilla sijaitsee kuitenkin paljon asuinrakennuksia, kesämökkejä, teollisuuslaitoksia, teitä, siltoja ja muita rakenteita, joten vahinkopotentiaali tulvatilanteessa on suuri.

Mitä ongelmia tulvavesi aiheuttaa?

Tulvavesi voi olla joko virtaavaa tai paikallaan seisovaa, ja näistä virtaava vesi on rakenteiden kannalta vahingollisempaa. Vahinkoihin vaikuttavia tekijöitä ovat lisäksi mm. tulvaveden korkeus, tulvan kesto ja esiintymisajankohta. Tulviminen voi aiheuttaa rakenteiden perustuksille huomattavia vahinkoja huuhtomalla maa-ainesta kantavien rakenteiden alta, johtaen rakenteiden painumiseen tai jopa huomattavaan kallistumiseen. Tulvaveden alueella olleiden rakennusten korkeusasema ja suoruus olisi hyvä tarkistaa tulvaveden laskettua.

Infrarakenteista vaarassa ovat etenkin tiet ja siltarakenteet, joihin liittyviä penkereitä tulvavesi voi heikentää tai huuhtoa pois osittain tai kokonaan. Penkereiden alittavien hulevesirumpujen mitoitusvirtaama saattaa tulvatilanteessa usein ylittyä, jolloin syntyy ylivirtaustilanne ja tulvavesi alkaa huuhtoa pengertä. Yleensä sillat on perustettu paaluilla, mutta on paljon myös maanvaraisia siltoja, joiden perustukset ovat alttiita tulvaveden aiheuttamalle eroosiolle.

Mitä tulvan aiheuttamille vahingoille voi tehdä?

Tulvaveden vahingoittamaa perustusten alustäyttöä voidaan perinteisten menetelmien lisäksi tukea myös geopolymeeri-injektoinnilla, joka ei vaadi ollenkaan kaivutyötä tai maansiirtoa. Lisäksi se voidaan toteuttaa myös hankalissa paikoissa ja aiheuttaa vain vähäistä häiriötä rakennuksen käytölle. Geopolymeeri-injektoinnilla voidaan tukea myös infrarakenteita, kuten maanvaraisia laatta- ja anturaperustuksia joita esiintyy mm. siirtymälaatoissa, pylväs- ja mastorakenteissa sekä meluseinissä. Geopolymeerimenetelmän etuna on korjauksen nopeus, eikä esim. asuinrakennuksesta tarvitse muuttaa korjauksen alta pois.

Mikäli epäilet rakennuksesi alapuolisen maaperän kärsineen kevättulvien aiheuttamasta maaperän heikkenemisestä, on ensimmäisenä syytä tehdä rakennuksen vaaitus ja maaperän kantokyvyn testaus. Olemalla yhteydessä Geobeariin, saat tarkemmat ohjeet, kuinka menetellä. Jätä yhteydenottopyyntö alla olevalla lomakkeella ja tilaa kohdekartoitus.

Tilaa ilmainen asiantuntijalausunto


 
Päivitetty
30.4.2018