Koulutushaku: Rakennusalan työmaapäällikön erikoisammattitutkinto, RET

Rakennusalan työmaapäällikön tehtävät

Tutkinnon suorittanut omaa laaja-alaiset ja edistyneet rakennusalan tiedot, jotka osoittavat asioiden hallintaa, kykyä soveltaa ja kykyä luoviin ratkaisuihin ongelmien ratkaisemiseksi. Henkilö kykenee johtamaan rakennusalan hankkeita ja pystyy selkeään päätöksentekoon omassa toimintaympäristössään. Tutkinnon suorittaja laatii näyttötehtävät ensisijaisesti omalla työmaallaan. Työkohde voi myös vaihtua suoritusaikana. Tutkinnon suorittaminen parantaa suorittajan ja koko yrityksen valmiuksia toimia nykyaikaisesti, laadukkaasti ja kannattavasti.
 
Henkilöllä on koulutuksen suoritettuaan ja muiden pätevyysvaatimusten täytyttyä mahdollisuus hakea sertifiointia vastaavan työnjohtajan, työmaainsinöörin tai työpäällikön pätevyyteen.
 

tts_koulutus
Kohderyhmä
Tutkinto on tarkoitettu henkilöille, joilla on rakennusalan teknikon, rakennusmestarin, rakennusmestari AMK:n, rakennusalan insinöörin, - insinööri AMK:n tai - diplomi-insinöörin tutkinto ja kokemusta rakennustyömaan työnjohtotehtävistä tai niihin rinnastettava muuten hankittu osaaminen. Henkilö toimii rakennustyömaalla esimiestehtävissä ja johtaa työn toteutusta.

Tutkinnon suorittajalla on mahdollisuus laatia tutkinnon näyttötehtävät käynnissä olevissa rakennuskohteissa. Hänen lähiesimiehensä osallistuu näyttötehtävien ja tutkinnon suorittamisen arviointiin.
 
Tutkinnon suorittaminen
Tutkintoon valmistava koulutus toteutetaan yhdeksässä jaksossa. Jaksot vastaavat tutkinnon osia ja toteutetaan kahtena peräkkäisenä päivänä noin kuukauden välein. Valmistava koulutus toteutetaan noin vuoden aikana. Tutkintoon sisältyy näyttötehtäviä henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti.

Tutkintoon sisältyvät arvioitavat näyttötehtävät Rakennustyömaan erikoisammattitutkinnon perusteiden mukaisesti. Koulutukseen sisältyy myös loppupuolella pidettävä työmaanäyttö tutkinnon osien käytännön hallinnasta.
 
Tutkinnon suorittamista ohjaavat tutkinnon ohjaaja, kouluttajat, näyttötehtävien arvioijat, työmaanäytön vastaanottaja ja suorittajan lähiesimies tai työpaikkaohjaaja.
 
Tutkinto osana koulujärjestelmää
Tutkinto perustuu Opetushallituksen vahvistamiin Rakennusalan työmaapäällikön erikoisammattitutkinnon perusteisiin. Tutkintosuorituksia valvoo Opetushallituksen asettama Rakennustuotantoalan tutkintotoimikunta.
 
Tutkinto antaa yleisen hakukelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin. Tutkinnon opintojaksoja voi hakea hyväksi luettaviksi ammattikorkeakoulujen rakennustekniikan tuotanto-opinnoissa
 
Tutkintoon valmistava koulutus
Tutkintoon valmistava koulutus toteutetaan yhdeksässä jaksossa. Jaksot vastaavat tutkinnon osia ja toteutetaan kahtena peräkkäisenä päivänä noin kuukauden välein. Koulutuspäiviä ei pidetä heinä- ja joulukuussa.

Hae koulutukseen tästä

Tutkinnon osat, orientointi ja koulutuksen loppuyhteenveto sisältötavoitteineen:

1. Orientointi (0,5 PV)
- RET koulutuksen tavoitteet, sisältö ja toteutus
 
2. Työmaan johtaminen (2 PV)
- oman johtamistavan tiedostaminen (johtamisarviointi) ja kehittäminen tuloksellisessa esimiestoiminnassa
- vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojen kehittäminen
- työmaan organisointi ja vastuut
- työyhteisön ilmapiirin ja työhyvinvoinnin vahvistaminen
- jaksoon kuuluvan näyttötehtävän antaminen
 
3. Työmaan laadunvarmistus
- työmaan ja tehtävän laatusuunnitelma ja niiden mukainen toiminta
- laadunvarmistustoimenpiteet ja niiden toimeenpano
- työntekijöiden vastuu ja valmiudet laadunvarmistuksessa
- tehtävien laadunvarmistus ja toimeenpano
- riskikartoitus ja sen huomiointi toteutuksessa
- edellisen jakson näyttötehtävän tilannekatsaus ja jakson näyttötehtävän antaminen
 
4. Työmaan aikataulusuunnittelu ja -valvonta (2 PV)
- määrä- ja resurssipohjaisen aikataulun laadinta
- kohteen aikataulut ja esitysmuodot
- viikkoaikataulun laadinta ja sen käyttö työmaan johtamisessa
- aikataulun valvonta ja tarvittavat ohjaustoimenpiteet
- edellisen jakson näyttötehtävän tilannekatsaus ja jakson näyttötehtävän antaminen
 
5. Tehtäväsuunnittelu (2 PV)
- tehtäväsuunnitelman laadinta
- käyttö työtehtävän toteutuksen ohjauksessa, informoinnissa ja valvonnassa
- tehtävälle määrätyt aika- ja kustannustavoitteet, laatuvaatimukset sekä turvallisuus
- tehtäväsuunnittelun huomiointi viikkosuunnittelussa
- hyödyntäminen työkauppojen ja aliurakkasopimusten laadinnassa
- edellisen jakson näyttötehtävän tilannekatsaus ja jakson näyttötehtävän antaminen
 
6. Hankintasopimusten laatiminen (2 PV)
- aliurakka- ja materiaalihankinnan sopimuksen laadinta
- työsopimuksen laadinta työkunnalle
- tehtäväsuunnitelman huomiointi sopimuksissa
- yleisten sopimusehtojen ja työehtosopimusten huomiointi
- liittojen laatimien sopimuspohjien käyttö
- edellisen jakson näyttötehtävän tilannekatsaus ja jakson näyttötehtävän antaminen
 
7. Kustannussuunnittelu (2 PV)
- lisä- ja muutostyötarjouksen laadinta
- työmaan tavoitearvion laadinta
- työmaan ja tehtävän kustannusvalvonta ja -ohjaus
- vaihtoehtolaskelman laatiminen
- lopputulosennusteen laadinta
- edellisen jakson näyttötehtävän tilannekatsaus ja jakson näyttötehtävän antaminen
 
8. Työturvallisuus ja ympäristönsuojelu (2 PV)
- työmaan turvallisuusanalyysi
- työmaan ja tehtävän turvallisuussuunnitelma
- rakennustyömaan turvallisuus- ja ympäristömääräysten keskeiset sisällöt
- työmaaorganisaation turvallisuustehtävät ja - vastuut
- turvallisuuden huomiointi työmaasuunnitelmissa
- edellisen jakson näyttötehtävän tilannekatsaus ja jakson näyttötehtävän antaminen
 
9. Sopimustekniikan hallinta (2 PV)
- rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE ja RYHT
- työlainsäädäntö
- rakennusalan työehtosopimus
- ulkomainen työvoima
- urakoitsijan tiedonantovelvollisuus
- edellisen jakson näyttötehtävän tilannekatsaus ja jakson näyttötehtävän antaminen
 
10. Neuvottelutaidot (2 PV)
- työmaan toteutukseen liittyvät kokoukset ja palaverit
- oman neuvottelutaidon tiedostaminen ja kehittäminen
- kokousten ja palaverien johtaminen ja dokumentointi
- neuvottelujen ennakointi ja suunnittelu
- erilaiset neuvottelutaktiikat, strategiat
- edellisen jakson näyttötehtävän tilannekatsaus ja jakson näyttötehtävän antaminen
 
11. Koulutuksen loppuyhteenveto ja päätöstilaisuus (0,5 PV)
- RET-koulutuksen yhteenveto
- koulutuksen tulokset ja kehittämisesitykset

Viimeinen hakupäivä 27.11.2017, koulutus alkaa 19.12.2017.
 
Lisätietoja
(09) 2904 1200 /Opintosihteeri Mia Tokkari
050 5334769 Pääkouluttaja Risto Grusander
040 712 5048 Kehitys-ja asiakkuuspäällikkö Jukka Jaakkola

Hae koulutukseen tästä
 
 
Julkaistu
14.11.2017