Piipun muuraus
– mitä kaikkea pitää huomioida?

Ennen kuin savupiippua päästään muuraamaan, on tehtävä ja hyväksytettävä selkeät suunnitelmat kokonaisuudesta. Suomen Rakentamismääräyskokoelma E3 antaa tarkat määräykset ja ohjeet, millainen savuhormin tulee olla. Uusia ja päivitettyjä ohjeita on tuotu myös esille Suomen Tiiliteollisuusliiton  julkaisemassa Muuratut savupiiput infoesitteessä sekä RIL 245-2014 - Pienet savupiiput -Suunnittelu-, rakennus- ja huolto-ohjeet -kirjassa. Tiilipiipun etuina ovat muun muassa hyvä lämmönvarauskyky, sillä massiivinen hormisto luovuttaa varaavan tulisijan lailla lämpöä vielä pitkään. Lisäksi tiilestä valmistettu savupiippu on paloturvallinen ja siihen on helposti tehtävissä tulisijojen vaatima määrä hormeja.

Savupiipun muuraukseen liittyviä ohjeita ja määräyksiä löytyy Suomen Rakentamismääräyskokoelmasta E3.Savupiipun muuraukseen liittyviä ohjeita ja määräyksiä löytyy Suomen Rakentamismääräyskokoelmasta E3.

Mistä lähteä liikkeelle?

Perustus. Tiilipiipussa on kyse isosta kuormasta, painoa kertyy äkkiä reilusti. Muun muassa tästä syystä piiput tuleekin muurata liikkumattomalle perustalle. Lisäksi piippujen perustusten tulisi aina tukeutua suoraan maapohjaan. Tämä tarkoittaa, että piipun tulisi lähteä jo kellarin lattiatasosta, huolimatta siitä, että tulisija olisi vasta seuraavassa kerroksessa. Puualapohjalla varustetuissa taloissa piiput tarvitsevat oman, muusta rakennuksesta erillisen perustuksen. Piippu sekä sen maavarainen perustus on kosteuseristettävä toisistaan, esimerkiksi bitumisivelyn avulla.

Hormikoko. Ota selvää, minkäkokoisen hormin valitsemasi tulisija vaatii. Esimerkiksi varaavat takat, leivinuunit sekä suuluukuttomat avotulisijat tarvitsevat nk. koko kiven hormin. Pienemmille tulisijoille, kuten esimerkiksi liesille sekä saunan kiukaille riittää puolen kiven hormi.

Piipun riittävä korkeus ja sijoitus. Piipun korkeutta määriteltäessä tulee huomioida piipun sijainti suhteessa talon harjaan. Piipun on oltava myös tarpeeksi korkea, jotta riittävä veto olisi taattu. Piipun yläreuna ei saa jäädä liian lähelle tuloilman sisäänottoaukkoja tai tuuletusikkunoita.

Piipulle paras sijainti on harjalla, jolloin piipun ylälappeen puoleinen kylki ei joudu turhalle rasitukselle esimerkiksi sulavan lumen takia. Joka tapauksessa piipun juuri on muistettava tiivistää huolellisesti. Kattotuoleja ei saa katkoa, vaan piippu tulee pyrkiä sijoittamaan kattotuolien väliin.

Tiilipiipun suojaetäisyys palavarakenteisista rakenneosista

Yläpohjarakenteiden eristekerrosten paksuuden kasvamisen myötä ja siitä seuranneiden tiukempien paloturvallisuusvaatimusten vuoksi myös tiilipiipun suojaetäisyyksiin on tullut jonkin verran muutoksia. Poltetusta tiilestä tehty savupiippu täyttää korkeinta T600-lämpötilaluokkaa vastaavat vaatimukset ja sen suojaetäisyys muusta kuin A1-luokan tarvikkeesta tehtyyn rakenteeseen on oltava vähintään 100 mm. Välipohja- ja yläpohjarakenteiden kohdalla muodostuva tila voidaan täyttää tarkoitukseen sopivalla A1-luokan tarvikkeella, esim. mineraalivillalla.

Savupiipun ja muun kuin A1-luokan rakennusosan väliin jätetään vähintään noin 20 mm:n liikuntaväli, joka voidaan täyttää tarkoitukseen sopivalla A1-luokan tarvikkeella, esim. mineraalivillalla. Savupiipun ja enintään 30 mm:n paksuisen rakennusosan (esim. vesikaton ja välipohjan laudoitukset) väliin jätetään samoin vähintään noin 20 mm:n liikuntaväli. Myös tämä väli voidaan täyttää tarkoitukseen sopivalla A1-luokan tarvikkeella, kuten mineraalivillalla.

Paloturvallisuuden kannalta enintään 30 mm:n paksuinen, palavatarvikkeinen pintamateriaalirakenne voidaan tiilipiipun vähäisen lämpöliikkeen vuoksi ulottaa 15 mm:n etäisyydelle savuhormin ulkokuoren ulkopinnasta. Katto- ja jalkalistat tulee asentaa savupiipun ulkokuoresta vähintään 15 mm:n etäisyydelle mahdollisten pystysuuntaisten liikkeiden vaikutusten eliminoimiseksi. Listoja ei kiinnitetä savupiipun ulkokuoreen, vaan lattian ja katon pintamateriaaliin. Listan reunaan piipun ja listan väliin voidaan laittaa esim. palonkestävä kittaus.

Tarkemmat ja viimeisimmät ohjeet savupiipun korkeuden ja sijoittelun määrittämiseksi löytyvät RIL 245-2014 julkaisusta sekä Suomen Tiiliteollisuusliiton julkaisemasta Muuratut savupiiput -infoesitteestä.

Itse muuraustyö

Aivan kuka tahansa ei piippua saa lähteä muuraamaan, sillä savupiipun muuraustyön tekijältä edellytetään riittävää ammattitaitoa ja savupiippua koskevien määräysten ja ohjeiden hyvää hallintaa. Tekijän on osattava ottaa huomioon useita seikkoja muurauksen edetessä.

Tässä muutamia tärkeitä yksityiskohtia:
Savupiipun ulkokuoren sekä hormien välisen seinämän tulee vahvuudeltaan olla vähintään 120 mm paksu. Tämä toteutuu käytettäessä PT, PRT, NRT ja RT-tiiliä. Muurauksessa käytetään ⅓ - ½ -kiven juoksulimitystä. Saumauksen vahvuus tulisi olla vahvuudeltaan 10 - 15 mm ja sisäänpainettuna 3 mm tiilen pinnasta mitattuna.

Muurattuja seiniä ei limitetä suoraan piippuun, vaan seinät sekä hormi yhdistetään keskenään terässidelankoja tai muuta vastaavaa käyttämällä joka 8. – 10. saumasta. Mikäli piipussa on useampi hormi, voidaan hormien välinen seinä tehdä joko lapekivistä tai pystyyn asennetuista kivistä. Seinämät tulee sitoa piipun ulkokuoreen terässitein joka 4. saumasta – tämä tarkoittaa jokaisen pystyrivikerroksen välistä. Muurattaessa tulee pitää hormin sisäpinta mahdollisimman puhtaana ja sileänä.

Mikäli piippu tai piipun osa halutaan jättää sisätiloissa näkyville, voidaan se myös puhtaaksimuurata.

Piippuun liitettävän tulisijan hormiliitos tulisi tehdä mieluiten tulisijan alaosasta. Alaliittymä on suositeltava sillä tulisija ja savupiippu elävät eri lämpötilojen vuoksi eri tavalla.

Koska piippu sekä tulisija liikkuvat lämmön vaikutuksesta eriaikaisesti, on ne erotettava toisistaan kuivasauman avulla. Kuivasauma tarkoittaa rakenteiden väliin laitettavaa 10 mm vahvaa palovillaa tai muutaman millin rakoa.

Muista nuohousluukut!
Jokainen savuhormi on voitava vaikeuksitta ja turvallisesti puhdistaa. Rakenteeltaan nuohousluukkujen tulee olla tiiviisti sulkeutuvia, jotta hormin mahdollinen äkillinen ylipaine ei aukaise niitä.
Valmis savupiippu tulee suojata yläpäästään piipunhatulla.

Katso video piipun muuraamisesta.

Tilaa itsellesi veloituksetta Wienerbergerin Pientalon tiiliratkaisut -esite.

Puhtaaksi muuraamalla saadaan siistiä tiilipintaa, jonka kehtaa jättää esille. Vastavalmistunut muuraus saattaa kuitenkin joskus näyttää kuivuessaan hieman kirjavalta laastista haihtuvien vapaiden calsium suolojen kiteytyessä tiilen pintaan, mutta ne haihtuvat kuivumisen myötä itsekseen, tai ne voidaan pyyhkiä esimerkiksi kostean rievun avulla pois.Puhtaaksi muuraamalla saadaan siistiä tiilipintaa, jonka kehtaa jättää esille. Vastavalmistunut muuraus saattaa kuitenkin joskus näyttää kuivuessaan hieman kirjavalta laastista haihtuvien vapaiden calsium suolojen kiteytyessä tiilen pintaan, mutta ne haihtuvat kuivumisen myötä itsekseen, tai ne voidaan pyyhkiä esimerkiksi kostean rievun avulla pois.

Minkälaisia materiaaleja tarvitset:

  • Kiinteää polttoainetta käyttävien tulisijojen hormeissa käytettävien tiilien tulee olla vähintään 120 mm:n levyisiä poltettuja umpi- tai reikätiiliä, esim. PT, PRT, NRT tai RT. Valitse käytettäviksi tiiliksi lujia, säänkestäviä reikätiiliä (PRT, NRT tai RT sisätiloissa myös PT).
  • Ulkotiloissa on käytettävä säänkestäviä muuraussementti- tai kalkkisementtilaasteja. Tällaisia ovat esimerkiksi M5-(M100/600) ja M100/750 tai KS35/65 ja KS 20/80 laastit. Sisätiloissa käytetään vastaavasti joustavaa savilaastia. Sisätiloissa savilaastilla avosaumaan muurattu hormi tulee jälkisaumata sementtilaastilla. Pinnoitettavien hormien muurauksessa suositellaan sisällä käytettäväksi laastiseosta, jossa on 1 tilavuusosa esim. M5- muurauslaastia ja 3 tilavuusosaa savilaastia.
  • Savupeltien tarkoitus on ohjata syntyvien savukaasujen kulkua sekä estää kylmän ilman pääsy hormiin. Muurattuun piippuun on suositeltava käyttää valurautaisia savupeltikasetteja. Savupelti tulisi asentaa muurattaessa hormin reikää kohti hieman kaltevaan asentoon. Kaltevuuden avulla ehkäistään hormiin päässeen veden valuminen huonetilaan. Tarkista tarvitsemasi savupellin koko.

 
Julkaistu
27.10.2017