Rapatun julkisivun paikkaus

Vanha rappaus julkisivussa saattaa vaatia korjausta. Mitä silloin pitää tehdä? Pitääkö koko rappaus uusia vai voiko rappausta paikata? Entä miten onnistuu huoltomaalaus tai -pinnoitus?

750 LOW06_2021_JULKISIVUT_01_AS_NEUVOT (1) rakentaja

Rapatun julkisivun korjaustapoja lyhyesti:

Suojaavan rappauksen tarkoituksena on vähentää julkisivun rappauspinnan likaantumista ja rappaukseen imeytyvän sateen määrää. Vanha rakenne säilyy näissä pinnoitekorjauksissa ennallaan. Pyrkimys on pysäyttää pinnan vahingoittuminen pinnoitteilla ja kosteusteknisen toiminnan parantamiseksi.

Vanha rakenne säilyy pääosin ennallaan myös paikkaus- ja pinnoituskorjauksissa. Vaurioituneet rappauskohdat korjataan ja pinnoitetaan uudelleen.

Kun rappauspinta uusimiskorjataan, pitää vanha rappaus purkaa kaikkineen rappausalustaan asti. Sen jälkeen korjataan alustan vauriot ja tehdään kokonaan uusi rappaus.

Vanha vaurioitunut rappaus peitetään uudella pintarakenteella, kun käytetään peittävää korjausta. Peittävässä korjauksessa julkisivuverhousrakenteessa on lisälämmöneristys rakenteen osana (lisälämmöneristys sijoitetaan vanhan rakenteen ulkopuolelle). Jos vaurioituneet alueet ovat kiinni alustassa, niitä ei tarvitse poistaa.

Jos vaurio johtuu rappausalustan liikkeistä, rappausalusta korjataan ensin ja poistetaan alustan liikkuminen. kun alusta on korjattu, uusitaan rappauspinnat/korjataan korjaustapaan soveltuvalla eristerappauksella.

Kun tehdään peittävä korjaus, peitetään vaurioitunut julkisivu lämmöneristeellä ja tehdään uusi eristerappaus lämmöneristeen päälle.

Huomionarvoisia asioita:


Eri korjausmenetelmien edut ja haitat

480

Vanhan rappauksen lujuuden tarkistus

Ennenkuin aloitat rappaamaan pintoja uudelleen, selvitä huolellisesti millaisessa kunnossa vanha alusta on. Muista siis testata alustan lujuus.

750 vanhan rappauksen lujuuden tarkistus
1. Orgaaniset pinnoitteet on ennen muita työvaiheita poistettava. Huomioi, että alusta voi koostua useista kerroksista.
2. Testaa alustan lujuus raapimalla sitä kovaa työkalua käyttäen, esim. ruuvimeisselillä. Jos ruuvimeisseli painuu vain hieman alustaan, voidaan alusta todeta riittävän lujaksi kestämään uusi pinta.
3. Jos ruuvimeisseli tunkeutuu alustaan helposti ilman suurempaa voimankäyttöä, on rappaus liian heikko ja se on poistettava ennenkuin työt voivat jatkua.

Vanhan rappauksen pysyvyyden tarkistus

Suositeltavin ratkaisu ennen uuden rappauksen asentamista on vanhan rappauksen poisto. Tämä myös pidentää uuden rappauksen käyttöikää. Aina kuitenkaan vanhan rappauksen poisto ei ole mahdollista, jolloin vanha rappaus korjataan paikka- tai ylirappauksen avulla.

Huomioi, että vanhojen kalkki- tai kalkkisementtirappausten korjauksessa tuotteen lujuuden tulee olla sama tai hiukan heikompi kuin itse rapattava alusta.

Vanhojen rappauksien korjaamisessa on tärkeää valita materiaalipohjaltaan vanhaa rappausta vastaavia tuotteita!

750 163 Vanhan rappauksen pysyvyyden tarkistus
1. Koko seinäalue on tarkistettava erityisesti, mikäli seinäpinnassa esiintyy halkeamia. Länsiseinä on tarkistettava erityisen huoellisesti.
2. Testaa onko rappaus kiinni alustassaan. Hiero pintaa kovalla metalliesineellä tai kopauta vasaralla. Ontto ääni paljastaa kopon alueen tottumattomaankin korvaan.
3. Poista kopot alueet kokonaan ennen uudelleen rappausta tai tasoitusta. Kopon päälle asennettava uusi rappauspinta ei pysy, vaan irtoaa vanhoja pohjia myöden.

Orgaanisen pinnoitteen tunnistaminen

Jotta turhalta työltä vältytään, selvitä aikaisemmin käytetty pinnoite muutaman yksinkertaisen niksin avulla:

750 163 Orgaanisen pinnoitteen tunnistaminen
1. Jos et tiedä aikaisemmin käytettyä pinnoitetta, on se tunnistettava ennen uudelleenpoinnoitusta. Näin varmistetaan pinnoitteiden yhteensopivuus. Tämä onnistuu lämmittämällä pintaa esim. polttimella.
2. Orgaaninen pinnoite pehmenee ja tummuu lämmitettäessä. Siitä erottuu samalla myös tyypillinen orgaaninen tuoksu. Orgaanisen maalin tunnistaa myös siitä, kun vettä sumutettaessa seinän pintaan vesi ei imeydy yhtään alustaan, vaan juoksee helminä alas.
3. Mineraalinen pinnoite ei osoita mitään tummumista lämmitettäessä.

Alustan imukyvyn määritys

750 163 alustan imukyvyn määritys
1. Alustan imukyvyn määrittäminen on tärkeää ennen työn aloittamista. Imukyvyn saat helposti selville suihkuttamalla alustalle vettä.
2a. Vesi imeytyy nopeasti alustaan eikä valu = voimakkaasti imevä alusta.
2b. Vesi imeytyy alustaan, mutta valuu = imevä alusta.
3a. Vesi imeytyy heikosti ja valuu alas = heikosti vettä imevä alusta.
3b. Vesi valuu pois = ei imevä alusta.

Kun suunnittelet rappauskorjausta

Kuten kaikessa kunnostustyössä, hyvän lopputuloksen saamiseksi kannattaa aloittaa projekti tutkimalla mitä ennen on tehty. Rappauskorjaus ei ole tässä asiassa poikkeus - suunnittelun pohjaksi suositellaankin aina alaan erikoistuneen yrityksen laatima kuntokartoitus. Työn suunnittelijan tehtävänä on laatia korjaussuunnitelma, josta käy ilmi oikeat materiaalit sekä parhaiten työhön sopiva työmenetelmä. 

Julkisivukorjauksen yhteydessä on aina muistettava poistaa vaurion syy tai ainakin pienennettävä sen vaikutusta käyttäen erilaisia suojarakenteita kuten räystäitä tai suunnittelemalla detaljit rasitteet huomioon ottavasti

Kunnioita vanhaa selvittämällä materiaalit joita on käytetty. Mikäli rappausmateriaalien alkuperää ei tiedetä, voidaan suorittaa kemiallinen analyysi, jossa selvitetään laastien sideainekoostumus sementin, kalkin sekä runkoaineen suhteen. Tämän perusteella pystytään valitsemaan korjauksessa käytettävät materiaalit.

750 6-13 Weber-Julkisivuratkaisut-19

Vanha rappaus voidaan myös joissain tapauksissa jättää uuden rappauksen alle, mutta tämä on arvioitava tapauskohtaisesti. Mikäli näin voidaan toimia, kiinnitetään uusi rappaus alustaansa teräsverkolla. Verkko puolestaan kiinnitetään alustaansa rappausverkon kiinnikkeillä.

Julkisivun huoltomaalauksesta sekä -pinnoituksesta

Rapatuttujen pintojen osalta huoltoväli vaihtelee 20 - 60 vuoden välillä riippuen käytetystä rappaustyypistä sekä rakennuksen ympärillä vaikuttavista olosuhteista. Yleensä rapatun pinnan huolloksi riittää pesu tai maalaus. Mikäli halutaan muuttaa rappauksen pintastruktuuria, voidaan suorittaa myös uusi pinnoitus.

Ennen pinnoitusta vanha rappauspinta on kuitenkin puhdistettava huolellisesti varovaisella painepesulla. Pesutehoa saat lisää käyttämällä lämmintä vettä. Mikäli havaitaan pieniä paikallisia vaurioita, voidaan ne korjata ensin paikkaamalla käyttäen samantyyppistä laastia, millä alkuperäinen rappaus on tehty. Paikkauksen jälkeen seinä joko maalataan tai pinnoitetaan samantyyppisellä pintalaastilla kuin aikaisemmin.

Huoltomaalauksessa poistetaan kaikki huonokuntoinen, vanha orgaaninen maali tai pinnoite käyttäen esimerkiksi vesihiekkapuhallusta. Alustan tulee olla käsittelyn jälkeen puhdas, kuiva, kiinteä sekä tartunnaltaan hyvä. Puhdista maalattavat pinnat huolellisesti.

422 6-13 Weber-Julkisivuratkaisut-11

Mikäli vanha pinnoitus tai maalaus sisältää asbestia, tulee valita poistomenetelmä vallitsevien asbestimääräysten mukaisesti.


Rappauksen halkeaman korjaus

Ennen korjauksen aloittamista on syytä selvittää, mistä vaurion muodostuminen on lähtenyt ja korjata mahdolliset puutteelliset detaljit. Ensin halkeama avataan 3-5 mm:n syvemmältä kuin itse halkeama sekä 10-15 mm:n leveydeltä riippuen korkeudesta. Halkeama avataan leveyssuunnassa V:n muotoisena n. 30° kulmaan.

Täysin avattu halkeama puhdistetaan huolellisesti. Halkeama täytetään samalla tai vähän heikommalla laastilla.

Koko seinä ylitasoitetaan halkeaman peittämiseksi. Viimeiseksi koko seinä maalataan tarvittaessa.

480

Julkisivun huoltomaalin tai pinnoitteen valinta vanhan rappaustyypin mukaan

Vanha pinnoite

Kalkkimaali/
-laasti

KS-maali tai -Jalolaasti Sementtimaali tai -laasti Silikaattimaali tai-pinnoite Silkaattihartsimaali tai-pinnoite
Pohjarappauksen paikkaus 148 Hydraulinen
Kalkkilaasti
412 Täyttölaasti tai 414 UniRender* 410 Ohutrappaus-
laasti
412 Täyttölaasti 410 Ohutrappauslaasti
tai 414 UniRender*
Pinnoite

152 Hydraulinen kalkkilaasti
Hieno

249 Kulttuuririkalkki- maali

201, 202 tai 206 Jalolaasti
SilikaattiMaali

SilcoMaali
Silcopinnoite+
422 Pintalaasti
SilikaattiMaali
SilcoMaali
Silcopinnoite+

*Paikkauslaastina käytetään täyttörappauksen mukaista paikkauslaastia.

 
Päivitetty
5.3.2021