Rapatun julkisivun paikkaus

Vanha rappaus julkisivussa saattaa vaatia korjausta. Mitä silloin pitää tehdä? Pitääkö koko rappaus uusia vai voiko rappausta paikata?

Rapatun julkisivun korjaustapoja

Suojaavan rappauksen tarkoituksena on vähentää julkisivun rappauspinnan likaantumista ja rappaukseen imeytyvän sateen määrää. Vanha rakenne säilyy näissä pinnoitekorjauksissa ennallaan. Pyrkimys on pysäyttää pinnan vahingoittuminen pinnoitteilla ja kosteusteknisen toiminnan parantamiseksi.

Vanha rakenne säilyy pääosin ennallaan myös paikkaus- ja pinnoituskorjauksissa. Vaurioituneet rappauskohdat korjataan ja pinnoitetaan uudelleen.

Kun rappauspinta uusimiskorjataan, pitää vanha rappaus purkaa kaikkineen rappausalustaan asti. Sen jälkeen korjataan alustan vauriot ja tehdään kokonaan uusi rappaus.

Vanha vaurioitunut rappaus peitetään uudella pintarakenteella, kun käytetään peittävää korjausta. Peittävässä korjauksessa julkisivuverhousrakenteessa on lisälämmöneristys rakenteen osana (lisälämmöneristys sijoitetaan vanhan rakenteen ulkopuolelle). Jos vaurioituneet alueet ovat kiinni alustassa, niitä ei tarvitse poistaa.

Jos vaurio johtuu rappausalustan liikkeistä, rappausalusta korjataan ensin ja poistetaan alustan liikkuminen. kun alusta on korjattu, uusitaan rappauspinnat/korjataan korjaustapaan soveltuvalla eristerappauksella.

Kun tehdään peittävä korjaus, peitetään vaurioitunut julkisivu lämmöneristeellä ja tehdään uusi eristerappaus lämmöneristeen päälle.

Huomionarvoisia asioita:

- Kolmikerrosrappaus KS-laasteilla muodostetaan siten, että laastin lujuus heikkenee kerroksittain pintaa kohti.
- Kalkkirappauksille aina kalkkilaasti ja -maali.
- Ei orgaanisia tiiviitä pinnoitteita huokoisten rappauslaastien päälle.
- Mineraalisen laastin tai pinnoitteen härmehtimisriski kasvaa voimakkaasti rapattaessa aikaisin keväällä tai myöhään syksyllä.
- Veden valumat on aina johdettava pois julkisivuilta. On huomioitava riittävät räystäät, pellitykset sekä veden ohjaus ulokkeilta niin, ettei vedenvalumaa synny.

Eri korjausmenetelmien edut ja haitat

Vanhan rappauksen lujuuden tarkistus

1. Orgaaniset pinnoitteet on ensin poistettava. On huomioitava, että alusta voi koostua useista kerroksista.
2. Alustan lujuus testataan raapimalla sitä kovalla työkalulla, esim. ruuvimeisselillä. Jos ruuvimeisseli painuu vain hieman alustaan, voidaan alusta todeta riittävän lujaksi.
3. Jos ruuvimeisseli tunkeutuu helposti alustaan, on rappaus liian heikko ja se on poistettava.

Vanhan rappauksen pysyvyyden tarkistus

1. Koko seinäalue on tarkistettava erityisesti, mikäli halkeamia esiintyy. Länsiseinä on tarkistettava erityisen huoellisesti.
2. Alustaa hierotaan kovalla metalliesineellä tai kopautetaan vasaralla. Ontto ääni paljastaa kopon alueen.
3. Kopot alueet poistetaan kokonaan ennen uudelleen rappausta tai tasoitusta.

Orgaanisen pinnoitteen tunnistaminen

1. Jos pinnoitetta ei tiedetä, on se tunnistettava ennen uudelleenpoinnoitusta. Tämä onnistuu lämmittämällä pintaa esim. polttimella.
2. Orgaaninen pinnoite pehmenee ja tummuu, kun sitä lämmitetään. Siitä erottuu myös tyypillinen orgaaninen tuoksu lämmitettäessä. Orgaanisen maalin tunnistaa myös siitä, kun vettä sumutettaessa seinän pintaan vesi ei imeydy yhtään alustaan, vaan juoksee helminä alas.
3. Mineraalinen pinnoite ei osoita mitään tummumista lämmitettäessä.

Alustan imukyvyn määritys

1. Alustan imukyvyn määrittäminen on tärkeää ennen työn aloittamista. Alustalle suihkutetaan vettä.
2a. Vesi imeytyy nopeasti alustaan eikä valu = voimakkaasti imevä alusta.
2b. Vesi imeytyy alustaan, mutta valuu = imevä alusta.
3a. Vesi imeytyy heikosti ja valuu alas = heikosti vettä imevä alusta.
3b. Vesi valuu pois = ei imevä alusta.

Rappauksen halkeaman korjaus

Ennen korjauksen aloittamista on syytä selvittää, mistä vaurion muodostuminen on lähtenyt ja korjata mahdolliset puutteelliset detaljit. Ensin halkeama avataan 3-5 mm:n syvemmältä kuin itse halkeama sekä 10-15 mm:n leveydeltä riippuen korkeudesta. Halkeama avataan leveyssuunnassa V:n muotoisena n. 30° kulmaan.

Täysin avattu halkeama puhdistetaan huolellisesti. Halkeama täytetään samalla tai vähän heikommalla laastilla.

Koko seinä ylitasoitetaan halkeaman peittämiseksi. Viimeiseksi koko seinä maalataan tarvittaessa.

Julkisivun huoltomaalin tai pinnoitteen valinta vanhan rappaustyypin mukaan

Vanha pinnoite

Kalkkimaali/
-laasti

KS-maali tai -Jalolaasti Sementtimaali tai -laasti Silikaattimaali tai-pinnoite Silkaattihartsimaali tai-pinnoite
Pohjarappauksen paikkaus 148 Hydraulinen
Kalkkilaasti
412 Täyttölaasti tai 414 UniRender* 410 Ohutrappaus-
laasti
412 Täyttölaasti 410 Ohutrappauslaasti
tai 414 UniRender*
Pinnoite

152 Hydraulinen kalkkilaasti
Hieno

249 Kulttuuririkalkki- maali

201, 202 tai 206 Jalolaasti
SilikaattiMaali

Silcopinnoite+
SilcoMaali
422 Pintalaasti
SilikaattiMaali

Silcopinnoite+
SilcoMaali

*Paikkauslaastina käytetään täyttörappauksen mukaista paikkauslaastia.

 
Julkaistu
30.1.2017