Tarkastukset ja katselmukset

Rakentamista määräävät monet lait, määräykset sekä säädökset. Tästä syystä rakennusvalvonta seuraa rakentamista tarkasti. Vastaavan työnjohtajan velvollisuus on huolehtia, että rakennushanke toteutetaan rakennusteknisesti oikein. Lisäksi työnjohtaja huolehtii rakennushankkeen luvanmukaisuudesta sekä siitä, että ilmoitukset tehdään ajoissa ja katselmukset tilataan ajallaan.

Tehtävien tarkastusten määrä vaihtelee hieman kunnasta riippuen, mutta ainakin seuraavat ovat yleisesti käytössä:

Vastaavan työnjohtajan
velvollisuus on huolehtia, että rakennushanke
toteutetaan rakennusteknisesti oikein.Vastaavan työnjohtajan velvollisuus on huolehtia, että rakennushanke toteutetaan rakennusteknisesti oikein.

Rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkitseminen

Kun rakennuslupa on myönnetty, tilataan rakennuksen korkeusaseman sekä paikan merkitseminen kunnan rakennusvalvontaviranomaisilta. Rakennuspaikalla tulee olla asianomaisen viranomaisen antama todistus siitä, että rakennus sekä korkeusasema on todettu ja ne ovat oikealla paikallaan viranomaisten hyväksymien piirustusten esitysten mukaisesti. Tässä kohtaa on rakentajan hallussa oltava myös hyväksytyt piirustukset. Hyväksyttyjä piirustuksia ei saa käyttöönsä ennen kuin rakennuslupa on saanut lainvoiman tai lupa aloittamiseen on saatu vakuusmenettelyjen avulla. Vakuussumma on yleisimmin 2000–3000 euroa. Kun rakennuslupa tulee lainvoimaiseksi, takuusumma palautuu.

Pohjakatselmus

Kun perustamiseen liittyvät kaivuu-, louhinta ja/tai paalutustyö tai maapohjan täyttö- ja vahvistustyöt on suoritettu, tehdään tontilla pohjakatselmus ennen perustusten tai anturan valamista. Hyväksytyt perustuspiirustukset tulee olla paikalla silloin kun pohjakatselmusta suoritetaan.

Sijaintikatselmus ja raudoituskatselmus

Sijaintikatselmus tapahtuu ennen perustusten valua tai vaihtoehtoisesti, mikäli kyseessä on muuraamalla tehtävä sokkeli, muuraustyön aikana. Raudoitustarkastus tapahtuu muottilaudoituksen sekä raudoituksen valmistuttua, ennen valutöitä.

Perustustarkastus

Perustustarkastus suoritetaan, kun laudoitukset on purettu sekä tarvittavat kosteuseristykset on tehty.

Rakennekatselmus

Rakennekatselmus on rakennuksen kantavien rakenteiden katselmus, joka tilataan näiden valmistuttua. Rakenteita ei saa peittää ennen kuin katselmus on suoritettu. Tässä kohtaa on työmaalla oltava hyväksytyt rakennepiirustukset. Itse tarkastus merkitään virallisiin rakennuslupapiirustuksiin tai niiden mukana saatavaan työmaakorttiin.

Hormikatselmus

Hormikatselmuksen suorittavat useimmiten paloviranomaiset yhdessä rakennustarkastajan kanssa. Katselmus tapahtuu tulisijojen sekä savuja ilmahormien muuraamisen jälkeen. Ennen tarkastuksen suorittamista hormistoa ei saa rapata tai peittää. Tarkastuksen suoritus merkitään virallisiin rakennuslupapiirustuksiin tai niiden mukana saatavaan työmaakorttiin.

Öljylämmityslaitteiston tarkastus

Tarkastuksen suorittaa paloviranomainen asennusliikkeen tilauksesta.

Sähkö- ja LVI-tarkastukset

Vesi- ja viemärijohtojen tarkastukset tilaa Kvv-työnjohtaja (kvv = kiinteistön vesi ja viemäri) töiden edistymisen mukaan. Mitään putkia ja laitteita ei saa peittää ennen tarkastuksen suorittamista. Vesi- ja viemärijohtojen lopputarkastuksessa annetaan todiste, joka esitetään rakennustarkastajalle rakennuksen lopputarkastuksen yhteydessä. Sähkölaitteistojen käyttöönottotarkastuksen tekee sähköurakoitsija. Hän laatii myös haltijan käyttöön tarkastuspöytäkirjan sekä lopulliset piirustukset, jotka sähköurakoitsija toimittaa myös paikkakunnan energialaitokseen.

Käyttöönottotarkastus

Rakennusta tai sen osaa ei saa ottaa käyttöön ennen kuin siinä on suoritettu käyttöönottotarkastus. Osa rakennuksesta voidaan ottaa käyttöön suorittamalla osittainen loppukatselmus. Tällaisessa tapauksessa on muistettava pitää huolta siitä, että käyttöön hyväksytty rakennuksen osa on turvallinen, terveellinen sekä käyttökelpoinen. Valmis sekä keskeneräinen osa tulee erottaa toisistaan myös niin, ettei mahdollinen rakennusaikainen pöly tai palo pääse leviämään jo hyväksyttyyn rakennusosaan.

Loppukatselmus

Loppukatselmus suoritetaan rakennuksen valmistuttua ja/tai kun työt rakennuspaikalla tai tontilla ovat valmiit. Loppukatselmusta on haettava aina ennen luvan voimassaolon loppumista.

Loppukatselmuksen yhteydessä vastaavan työnjohtajan on esitettävä:

  • vesi- ja viemärilaitteistojen lopputarkastuspöytäkirja
  • geodeettinen todistus rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkitsemisestä ja sijaintikatselmuksesta
  • sähköurakoitsijan todistus sähkölaitteiden tarkistuksesta
  • palolaitoksen todistus öljylämmityslaitoksen tarkastuksesta


Lisätietoja vaadittavista tarkastuksista sekä katselmuksista saat oman kuntasi rakennusvalvontavirastosta.
 
Päivitetty
16.9.2014