Pientalotyömaan perustaminen ja
töiden aloituksessa huomioitavaa

Rakentamisen suunnitteluun kuuluu olennaisesti työmaan perustaminen. Työmaan suunnitteluun kannattaa kiinnittää huomiota, sillä rakentaminen vaatii tilaa, jota monilla taajama-alueiden tonteilla on varsin rajoitetusti. Työmaalla täytyy olla paikka mm. maamassojen ja rakennustarvikkeiden varastoimiseen siten, että tilaa jää turvalliselle kulkemiselle, rakennustelineille, jätepisteelle, sosiaalitiloille ja WC:lle. Vesi ja sähkö ovat myös perusasioita, joita tontilla tarvitaan varsin aikaisessa vaiheessa, joten liittymäasioista tulee huolehtia ajoissa. Työmaa voi edellyttää myös aitaamista, jotta sivulliset eivät joudu alttiiksi työmaan vaaroille.

Toimet ennen aloitusta

Ennen aloittamista pitää kunnan mittaustoimen käydä merkitsemässä rakennus paikalleen maastoon. Tämä edellytys on rakennusluvan ehdoissa. Joissakin tapauksissa lupaviranomainen edellyttää rakennuspaikan aitaamisen tai se kannattaa tehdä ilman muuta. Ulkopuoliset eivät saa päästä ainakaan vahingossa rakennusalueelle, varsinkaan silloin, kun kaivannot ovat auki. Ennen mahdollista paalutusta pitää käydä naapurit läpi ja katsoa rakennusten tila, jotta voidaan jälkeenpäin todeta, onko paalutus aiheuttanut vaurioita. Tämän toteuttaa normaalisti vastaava työnjohtaja sekä paalutusurakoitsija. Sama tilanne on, jos perustuksia joudutaan louhimaan räjäyttämällä. Vasta, kun ympäristön turvallisuus on taattu, voi suorittaa alkupamauksen.

Maa- ja pohjarakennustöiden yhteydessä rakennuspaikalta kaivetaan maata ja se joudutaan kuljettamaan pois. Osa kaivetusta maasta voi olla hyödynnettävissä myöhemmin.Maa- ja pohjarakennustöiden yhteydessä rakennuspaikalta kaivetaan maata ja se joudutaan kuljettamaan pois. Osa kaivetusta maasta voi olla hyödynnettävissä myöhemmin.

Kaivuutöissä huomioitavaa

Ennen kuin tontilla tai siihen liittyvällä katualueella aletaan suorittaa kaivuutöitä, on ehdottomasti tarkistettava alueella mahdollisesti olevien kaapeleiden, johtojen ja putkistojen sijainti asianomaisista jakelulaitoksista. Huolimatta siitä, että esimerkiksi maakaapelit on asennettu 50–100 senttimetrin syvyyteen, sekä osittain suojattu kouruilla tai putkilla, vaurioitetaan kaapeleita turhan usein. Vaurio saattaa pintapuolisesti tarkastettuna näyttää vähäiseltä, mutta vahinko voi olla yllättävän laajalle alueelle levinnyt sähkökatko tai monien puheluiden katkeaminen. Paikalliset tele-, sähkö- ja puhelinlaitokset jakavat karttoja kaapelien sijainnista sekä tulevat pyynnöstä näyttämään ilmaiseksi alueella olevien kaapelien sijainnit.

Kaivuutöiden aikana seurataan maaperän laatua sekä varmistetaan, että maalajikerrokset maanpinnasta alaspäin esiintyvät kuten tehdyssä pohjatutkimuksessa on mainittu. Maakerrosten suuresti poiketessa aiemmin tehdystä tutkimuksesta, on pohjatutkimuksen tekijän arvioitava tilanne.

Maamassojen varastointi

Maa- ja pohjarakennustöiden yhteydessä rakennuspaikalla kaivetaan maata, joka joudutaan kuljettamaan pois. Osa kaivettavasta maamassasta saattaa olla hyödynnettävissä myöhemmässä vaiheessa. Tontille myös tuodaan maa-aineksia, joita joudutaan väliaikaisesti varastoimaan. Maat kasataan tontilla jo etukäteen suunniteltuihin paikkoihin. Jotta työskentely sekä varastointi tontilla ovat sujuvaa, kannattaa rakennuksen ympärystäytöt ja tontille tuleva tie tehdä kuntoon ajoissa.

Räjäytys- ja paalutustöihin liittyy erityinen varovaisuus

Mikäli tontilla joudutaan tekemään räjäytys- ja paalutustöitä, on noudatettava erityistä varovaisuutta. Molemmat työt on ehdottomasti annettava ammattimiehen tehtäväksi ja esimerkiksi räjäytystöitä tekevällä on oltava panostajan paperit. Koska molemmissa töissä voi aiheutua tapaturma ja erittäin suuria aineellisia vahinkoja, on syytä varmistaa, että työn suorittajalla on vastuuvakuutus töistä ulkopuolisille aiheutuvien vahinkojen varalle. Mikäli työn tekijällä ei ole vastuuvakuutusta, eikä hän pysty muuten vastaamaan aiheuttamistaan vahingoista, voi tilaaja joutua vastuuseen syntyneistä vaurioista.

Louhintatyöstä sekä lyöntipaalutuksesta aiheutuu aina etenevää tärinää. Tästä johtuen naapurirakennuksissa pidetään katselmukset ennen louhintatöiden alkamista. Katselmuksessa pyritään ennen töiden alkua tarkastamaan kaikki ympäröivät rakennukset ja laitteet, jotka saattavat vaurioitua, jotta mahdolliset vahingot osataan jälkikäteen määritellä. Katselmukseen kutsutaan kaikki asianosaiset, kuten naapurirakennusten ja tonttien omistajat sekä puolueeton asiantuntija. Kun työ on suoritettu, tehdään kyseessä olevien kohteiden jälkikatselmus, jossa todetaan mahdollisesti aiheutetut vauriot. Tarkastuksista pidetään pöytäkirjaa, jota täydennetään tarvittaessa piirroksin ja valokuvin.

Rakennustarvikkeiden saapuminen työmaalle

Rakennustarvikkeiden osalta oikeanlainen aikataulutus on tärkeää, jotta tarvikkeet eivät turhaan odottaisi tontille varastoituna ja tarpeettomasti tilaa viemässä. Lyhytaikainen varastointi vähentää myös tarvikkeiden vaurioitumisen riskiä. Saapuvien toimitusten säältä suojaamiseen täytyy aina osata varautua. Toimituksista sovittaessa on hyvä selvittää myös kuljetusautojen nostokaluston ulottuvuus. Muutenkin on hyvä tiedustella etukäteen lastin purun mahdollisuutta toimittajan ajoneuvotrukin tai autossa olevan nostimen avulla, jotta toimitustilanteessa vältytään ikäviltä yllätyksiltä.

Työmaalla tulee olla jokin lukittava varasto, esimerkiksi työmaakontti. Rakennustarvikkeet kannattaa hankkia siten, että niitä ei tarvitse varastoida pitkiä aikoja työmaalla.Työmaalla tulee olla jokin lukittava varasto, esimerkiksi työmaakontti. Rakennustarvikkeet kannattaa hankkia siten, että niitä ei tarvitse varastoida pitkiä aikoja työmaalla.

Aloita autotallista

Rakentaminen kannattaa mahdollisuuksien mukaan aloittaa erillisestä autotallista, mikäli kohteeseen sellainen tulee. Valmis autotalli toimii erinomaisesti lukittavana työmaavarastona, jossa tarvikkeet säilyvät säältä sekä varkailta suojassa. Mikäli tontille ei rakenneta autotallia, tulee työmaalla olla jokin muu lukittava työmaavarasto esimerkiksi työmaakontti. Tällainen kontti saattaa löytyä pääurakoitsijalta, urakoitsijan kanssa voi myös neuvotella tarvittavista sosiaalitiloista. Usein hankittavaksi jää ainakin työmaa-wc.

Työmaan valaistus

Erityisesti syksyyn ja talviseen aikaan ajoittuvassa rakentamisessa valaistuksen merkitys nostaa päätään. Työmaalle voi hankkia yleisvalaistuksen tai sopia valaistuksen järjestämisestä esimerkiksi urakoitsijan kanssa. Rakennustyömaalla sekä erityisesti kulkureiteillä on valaistuksen oltava riittävä ja sopiva yleis- sekä paikallisvalaistus. Suuria ja äkillisiä valaistuseroja on vältettävä jo esimerkiksi häikäisyn takia. Valaisimet tulee myös itsessään asentaa niin, että ne eivät aiheuta vaaraa rakennustyömaalla työskenteleville.

Työkalujen hankinta

Hyvät työkalut ovat onnistuneen rakentamisen edellytys. Hankintojen määrä on täysin riippuvainen siitä, paljonko aikoo itse rakentaa. Useimmiten kunnolliset perussähkö- ja käsityökalut kannattaa hankkia omaksi, mutta suuremmat laitteet kuten rakennussirkkeli, paineilmatyökalut ja kompressori saattavat tulla vuokraamalla edullisemmiksi. Myös kunnolliset rakennustelineet kannata vuokrata.

Suuremmat työkalut kannattaa vuokrata rakennusprojektin ajaksi. Myös kunnolliset rakennustelineet kannattaa vuokrata, sen sijaan että ne hankkisi omaksi.Suuremmat työkalut kannattaa vuokrata rakennusprojektin ajaksi. Myös kunnolliset rakennustelineet kannattaa vuokrata, sen sijaan että ne hankkisi omaksi.

Ammattilainen avuksi työmaan suunnitteluun

Työmaan suunnittelu edellyttää tietoa rakentamisesta, siksi voi olla viisasta ottaa avukseen alan ammattilainen. Työmaasuunnittelun toteuttamisesta voi keskustella yhdessä vastaavan mestarin tai pääurakoitsijan kanssa.
 
Päivitetty
16.9.2014