Vältä kosteusongelmat hyvällä suunnittelulla

Kosteus ja home - rakennusten yleinen vitsaus

Suomalaiset ovat oppineet aikojen saatossa, miten ilmastossamme pitäisi rakentaa. Harjakatot, reilut räystäät ja riittävän korkea kivijalka ovat tarjonneet hyvän suojan säitä sekä kosteutta vastaan. Rakenteet ovat päässeet kuivumaan ja tuulettumaan tarkoituksella jätetyistä tuuletusraoista. Kaikesta huolimatta monet rakennukset kärsivät käyttöikänsä aikana jonkin asteisista kosteusvaurioista. Mikäli kosteusvauriota ei korjata, kehittyy kosteusvauriosta helposti homevaurio, joka pilaa rakenteita ja tekee asunnot asumiskelvottomiksi.

Kosteus on tärkeää pitää poissa jo suunnittelu- ja rakentamisvaiheessa. Luotettavat rakenneratkaisut ja materiaalit sekä ammattitaitoinen suunnittelija yhdessä rakentajan kanssa ovat avainasioita laadukkaassa rakentamisessa. Tarkalla suunnittelulla ja materiaalivalinnalla saadaan ehkäistyä turha kosteuden kerääntyminen ja tiivistyminen rakenteisiin.

Kylpyhuoneessa erityista huolellisuutta vaatii lattiakaivon ja lattian vedeneristyksen liittymäkohta. Lattian kallistuksen ollessa riittävä ja vedeneristyksen ollessa kunnossa, ohjautuu vesi kaivoon ja lattia kuivuu nopeasti.Kylpyhuoneessa erityista huolellisuutta vaatii lattiakaivon ja lattian vedeneristyksen liittymäkohta. Lattian kallistuksen ollessa riittävä ja vedeneristyksen ollessa kunnossa, ohjautuu vesi kaivoon ja lattia kuivuu nopeasti.

Kosteusriskien huomioiminen jo suunnittelussa

Jotta rakennusprojektissa onnistuttaisiin niin hyvin kuin mahdollista, kannattaa suunnitteluprosessissa lähteä siitä, mihin kohtaan maastoa ja tonttia rakennus sijoitaan. Rakennuksen korkeusasema ja sijoittuminen ympäröiviin teihin nähden on tärkeää. Rakennuksessa esiintyvä kosteusvaurio johtuu usein rakennuteknisestä virheestä itse suunnitelmissa tai rakennustyössä. Vaihtoehtona on myös, että rakennuksen ikääntymisestä johtuvia vaurioita ei ole korjattu.

Suunnitteluvaiheessa kannattaa olla tarkkana, että rakenteisiin ei suunnitella eikä valita riskialttiita rakenneratkaisuja ja että käytetään vain tutkittuja ja hyväksi todettuja materiaaleja. Samaa kannattaa vaatia myös talopakettien toimittajilta.

Myös rakennuksen käytön aikaisen huollon on oltava helppoa. Keskeneräiset rakenteet sekä tontille varastoidut rakennusmateriaalit tulee suojata niin, ettei kosteus pääse pesiytymään niihin jo rakentamisen aikana.

Kriittiset kohdat

Rakennuksessa on tiettyjä kohtia, jotka ovat erityisen herkkiä kosteusvaurioiden syntymisen kannalta ja siksi näihin tulee kiinnittää erityistä huomiota. Jonkin pieneltä tuntuvan yksityiskohdan huomiotta jättäminen voikin yllättäen olla suuremman vahingon alkulähde.

Taitekaton hyvin puoliin lukeutuu sen kaltevuus. Katon ollessa riittävän kalteva, poistuvat vedet, lumet ja roskat helposti.Taitekaton hyvin puoliin lukeutuu sen kaltevuus. Katon ollessa riittävän kalteva, poistuvat vedet, lumet ja roskat helposti.
Salaojitus

Salaojissa tulee tarkistaa riittävä kaltevuus. Lisäksi tulee tarkistaa, että putket on asennettu tasaisesti viettäen tarkastuskaivosta toiseen. Vettä sitova maa-aines tulee korvata sekä rakennuksen alla että sivuilla karkeammalla maa-aineskerroksella. Kerroksen tarkoitus on estää kosteuden nousu maasta. Räystäiden alle, sokkelin viereen, ei pitäisi istuttaa kastelua vaativia kasveja. Aivan seinien vierustalle istutetuista kukkapenkeistä alkaa helposti ja huomaamatta maanpinnan kohoaminen liian korkealle. Seinien vierustat kannattaa kivetä.

Tasakatto

Tasakattoisissa rakennuksissa vesivuodot ovat yleisiä. Tasakattoratkaisuista onkin miltein kokonaan luovuttu. Yksi tasakattojen ongelma on kattokaivojen tukkeutuminen ja talviseen aikaan jäätyminen - kummastakin tapauksesta seuraa kattovuoto. Katon ollessa riittävän kalteva poistuvat vedet, lumet sekä roskat helposti.

Räystäskourut ja syöksytorvet

Sadevedet eivät saa valua eivätkä roiskua talon seinille. Talo tarvitsee oikein asennetut räystäskourut, joissa on riittävästi kaatoa kohti syöksytorvia sekä itse syöksytorvet, jotka ohjaavat veden hallitusti alas maahan tai suoraan sadevesiviemäreihin. Räystäskouruja ei saa rakentaa eikä asentaa seinärakenteen sisään eikä seinälinjan päälle. Räystäskouruja suunniteltaessa on otettava huomioon, ettei talviaikaan lumi ja jää kerry kouruihin ja aiheuta niihin vaurioita. Räystäskourut vaativat säännöllistä huoltoa ja puhdistusta puiden lehdistä ja roskista. Kourujen sekä maan kaltevuuden avulla sadevedet saadaan ohjattua poispäin rakennuksesta.
Rakenteiden tuuletus ja veden poisto

Rakenteisiin tiivistyvä kosteus tai rakenteisiin suoraan tullut vesi on johdettava tai tuuletettava pois. Tästä syystä ulkoseinien, tuuletetun alapohjan ja kattorakenteiden tuuletusaukkojen tulee olla esteettömästi toimivia. Ikkunoiden ja ovien yläpuolelta sekä seinien tuuletusrakoa pitkin valuva vesi on johdettava suoraan ulos. Talviaikaan kannattaa varmistaa, etteivät lumi ja jää tuki tuuletusaukkoja. Kivijalassa olevat tuuletusaukot, niin kutsutut kissanluukut, on tarkoitettu pidettäväksi auki aina keväästä syksyyn. Näin alustassa oleva kosteus pääsee tuulettumaan eikä home- ja lahosienille löydy niiden tarvitsemaa kosteutta. Talveksi aukot suljetaan, jotta pakkanen ei pääse kylmentämään rakennuksen lattioita alhaalta päin.

Ilmanvaihto

Ilmanvaihdon tulee olla jatkuvaa ja riittävää, jotta kosteus poistuisi rakenteista. Asuinrakennuksissa sopiva ilmanvaihto on 0,5 kertaa huonetilavuus tunnissa. Ilmanvaihdon on tärkeää olla riittävää. Näin saadaan varmistettua terveellinen, turvallinen sekä viihtyisä ja hyvä sisäilma. Järjestelmä on suunniteltava huolella, jotta se kestää koko mahdollisen käyttöikänsä. Tämä edellyttää kuitenkin oikeaoppista käyttöä, säännöllistä huoltoa ja kunnossapitoa.

Putkistot

Yleisiä kosteusvaurioiden aiheuttajia ovat erilaiset putkivahingot. Vesi- ja viemäriputket tulee asentaa siten, että vuoto on havaittavissa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Kun putket on asennettu näkyviin tai erillisiin suojaputkiin, on vaurion havaitseminen sekä korjaaminen helpompaa.
Sauna- ja pesutilat

Märkätilojen rakentaminen vaatii huolellisuutta sekä asiantuntemusta. Materiaaleilta, niin rakennus- kuin pintamateriaaleiltakin, edellytetään kosteuden sietokykyä. Vedeneristykseen tulee kiinnittää huomiota kaikissa seinärakenteissa. Kevytrakenteisten seinien kohdalla vedeneristyksen tulee olla erityisen hyvin tehty, sillä usein kevytrakenteiset seinät ovat puuta ja kipsilevyä, jotka eivät juurikaan kestä kosteutta vahingoittumatta. Kaakelit ja kaakelisaumaukset tai muovitapetit eivät riitä, vaan niiden taakse vaaditaan varsinainen vedeneristys. Pesutiloja rakennettaessa on suositeltavaa suosia saman tuoteperheen tuotteita alusta loppuun. Näin voit olla varma siitä, että tuotteet ovat keskenään yhteensopivia eikä ongelmia pitäisi syntyä.

Kylpyhuoneessa erityistä huolellisuutta vaatii lattiakaivon ja lattian vedeneristyksen liittymäkohta. Lattian kallistusten ollessa riittävät, ohjautuu vesi kaivoon ja lattia kuivuu nopeasti. Ehdottoman välttämättömiä ovat kylpy- ja pesuhuoneissa: seinien ja lattian oikein tehty veden- tai kosteudeneristys, saunoissa: höyrynsulku, tehokas ilmanvaihto ja lämmitys. Tehokas ilmanvaihto vie kosteuden pois ja kuivaa pinnat nopeasti, joten homeelle ei jää sen tarvitsemaa kosteutta.
 
Päivitetty
17.9.2014