Leca®-betonivaluharkko perusmuuriin tai tukimuureihin

Leca®-betonivaluharkkoja käytetään muun muassa kantaviin väliseiniin, asuntojen välisiin seiniin, jäykistäviin seiniin, maanpaineseiniin ja tukimuureihin. Betonivaluharkkoja voidaan käyttää yhdessä Leca Lex perus- ja eristeharkkojen kanssa.
Käytettäessä valuharkkoja säästyy aikaa muottilaudoitukselta ja valun tuennalta. Myöskään laastia ei tarvita, sillä harkot kuivaladotaan päällekkäin. Terästyksen jälkeen harkko valetaan täyteen betonia ja perustus on valmis.

Perustukset Leca®-betonivaluharkoista, lisätietoa

Tukimuuri Leca®-betonivaluharkoistaTukimuuri Leca®-betonivaluharkoista

Anturan ja perusmuurin rakentaminen Leca®-betonivaluharkoilla

Anturaan asennetaan tarvittavat teräkset ja valun aikana huolehditaan siitä, että ne pysyvät paikoillan. Valuharkkojen asema pitää päättää jo anturan tekovaiheessa. Anturamuotin yläpintaan voidaan kiinnittää lappeellaan olevat laudat, joihin merkitään valuharkkojen onteloihin tulevien tartuntaterästen paikat. Tartuntateräkset voidaan asentaa valmiiksi ennen valua tai työntää tuoreeseen betoniin heti valun jälkeen.

Tartuntateräkset mitoitetaan paikoilleen niin, että ensimmäinen tartunta tulee lähimmän valuharkon valuontelon keskelle ja seuraavat siitä eteenpäin 250 mm tai 500 mm välein, riippuen valitusta raudoitustiheydestä. Tartuntateräksien pituuksissa huomioidaan suunnitellut jatkospituudet.

Betonianturan muotin purkamisen jälkeen kiinnitetään muurausjohteet perusmuurin muurausta varten. Pystyssä oleviin muurausjohteisiin merkitään valuharkkomuurauskerrosten korkeusetenemä (200 mm). Mikäli anturan yläpinnassa on pienoista korkeuseroa, aloitetaan mittaus korkeimmasta kohdasta.

Anturan yläpintaan asennetaan tarvittaessa bitumihuopa katkaisemaan veden kapillaarinen nousu. Bitumihuopa painetaan tartuntaterästen läpi. Läpivientien kohdalla olevat reiät tulee tiivistää erikseen tarkoitukseen soveltuvalla (bitumipohjaisella) tiivistysmassalla. Ennen töiden aloittamista tarkastetaan, että harkot ovat puhtaita. Talviaikaan rakennustarvikkeet ja rakenteet tulee suojata varastoitaessa ja työskennellessä siten, että lumen ja jään kerääntyminen rakenteisiin ja rakennustarvikkeisiin estetään. Tarvittaessa muotit, harkot ja raudoitteet puhdistetaan lumesta ja jäästä. Talvirakentamisessa tulee huomioida talvibetonointiin liittyvä ohjeistus.

Ladonnan edetessä on varmistettava, että ulkokulman sisänurkkaan syntyvä pystyontelo on riittävän suuri raudoitusta ja valua varten (raudoituksen minimisuojaetäisyys täyttyy) ja että ontelo kulkee katkeamatta perustuksista tuelle.

Harkkojen ladonta etenee nurkasta aloittaen kerros eli varvi kerrallaan. Linjalangat nostetaan muurauksen edetessä tulevan harkkokerroksen yläreunan tasolle. Peräkkäiset harkkokerrokset ladotaan eri suuntaan, jolloin nurkkaan syntyy kulmaharkkojen välille kulmalukitus. Harkkojen ympäriponttauksen ansiosta harkot lukkiutuvat keskenään ja harkkomuurista tulee jo ladottaessa tukeva ja vakaa.

Ladottaessa kulmaharkkojen välille syntyvä nurkkalukitus.Ladottaessa kulmaharkkojen välille syntyvä nurkkalukitus.
Seinän pituudesta riippuen seinään tarvitaan sovitekappale. Sovitekappale leikataan kokonaisesta harkosta ja sovitekappaleet asennetaan eri kerroksissa kohdakkain. Harkot voidaan katkaista harkkosirkkelillä tai isoteräisellä kulmahiomakoneella.

Harkkojen raudoitusuriin asennetaan ladonnan edetessä vaakasuuntainen kutistumisraudoitus. Kutistumisraudoitus sidotaan pystyraudoitukseen varmistamaan pystyteräksien paikallapysyminen ja oikea sijainti valunaikana . Kulmaharkkoihin on tehty molemmille sivuille ohennettu seinämä, joka lyödään irti, jotta raudoitus saadaan kulkemaan jatkuvana nurkissa. Ohennettu seinämä helpottaa kulmaharkon työstöä.
Ladottaessa harkkojen ympäriponttauksen ansiosta harkkomuurista tulee jo ladottaessa tukeva ja vakaa.Ladottaessa harkkojen ympäriponttauksen ansiosta harkkomuurista tulee jo ladottaessa tukeva ja vakaa.
Perusmuurin maan alle jäävässä osassa tulee aina arvioida kosteuseristyksen tarve. Olosuhteissa, joissa perusmuuriin ei kohdistu suoranaista vedenpainetta, voidaan käyttää epäjatkuvia vedeneristeitä, kuten perusmuurilevyjä. Rakennesuunnittelija määrittelee kohdekohtaisesti (tapauskohtaisesti) veden-/kosteuseristyksen tarpeen ja vaatimukset. Vedeneristeen taakse jäävä seinä pinnoitetaan webervetonit 137 Oikaisulaastilla, tai 410 Ohutrappauslaastilla. Rakenteen toiminnan varmistamiseksi asennetaan mahdollinen lisälämmöneristys vedeneristeen ulkopuolelle.

Lämmöneristeenä voidaan käyttää Lecan ladottavia geosäkkejä. Geosäkki on suodatinkankaasta tehty säkki, jonka sisällä on Leca-soraa. Geosäkit muodostavat samalla pystysuuntaisen salaojakerroksen. Muussa tapauksessa perusmuurin ulkopuoliset salaojituskerrokset ( min. 200 mm) asennetaan täyttöjen yhteydessä.

Perustukset Leca®-betonivaluharkoista, lisätietoa

Pystyonteloiden betonointi

Valuharkkorakenteessa käytettävän valubetonin lujuuden sekä rasitusluokan määrittelee aina kohteen rakennesuunnittelija, kunkin rakenneosan vaatimuksen mukaan. Ennen pystyonteloiden betonointia, läpiviennit, kolhut, yms. reiät tulee paikata esim. polyuretaanivaahdolla, webervetonit ML Leca® Laastilla ( tai vastaavalla) tai ne muotitetaan valussa täyttyviksi.

Valu aloitetaan nurkista ja edetään kiertäen. Samalla seurataan valuonteloiden täyttymistä ja mahdollisten muottien ja tukirakenteiden pysyvyyttä. Valettaessa massan korkeusero valureikien välillä saa olla korkeintaan 0,5 m. Valussa suositellaan käytettäväksi esim. saumausbetonia tai itsetiivistyvää betonia ( maksimiraekoko # 8 mm, notkeus S3 nesteytetty tai S4 – tarkista valmisbetonitoimittajalta), jolloin betonin tiivistäminen voidaan jättää pois. Rakenne tuetaan tarvittaessa ennen valua.

Betoni on pyrittävä valamaan siten, että se täyttää harkon ontelot tasaisena, halutun paksuisena kerroksena ja että se liittyy saumattomasti jo ennestään olevaan tuoreeseen betonimassaan. Betonointi suoritetaan normaalisti maksimissaan 1,0… 1,5 metrin kerroksina riippuen massan notkeudesta, rakenteesta, raudoituksesta ja betonille asetetuista vaatimuksista ( esim.vesitiiviys).

Rakenteen jälkihoidossa noudatetaan betonirakenteiden jälkihoito-ohjeita. Valun jälkeen perusmuuri harjataan puhtaaksi mahdollisista valupurseista, jolloin tasoitetyönaikainen putsaustyö vähenee.

Pystyonteloiden betonointiPystyonteloiden betonointi
 
Päivitetty
26.3.2020