Kasvinsuojeluainelainsäädäntö uudistui
- ammattikäyttäjät koulun penkille

Uudistunut laki kasvinsuojeluaineista toi mukanaan mm. asetukset koulutusohjelmasta ja integroidun torjunnan yleisistä periaatteista. Samalla kaikkien vanhojen kasvinsuojelututkintojen voimassaolo päättyi vuonna 2012. Kaikkien ammattikäyttäjien ja myyjien on suoritettava uusi kasvinsuojelututkinto 26.11.2015 mennessä.

Helmikuun koulutuksen erityiskohteena ovat urheilunurmikot.Helmikuun koulutuksen erityiskohteena ovat urheilunurmikot.
Uuden kasvinsuojeluainelain (1563/2011) mukaan kasvinsuojeluaineita koskeva tutkintovelvoite koskee kaikkia kasvinsuojeluaineiden ammattikäyttäjiä. Uusi koulutus- ja tutkintojärjestelmä korvaa jatkossa ympäristötukeen kuuluvan koulutuksen ja erityistutkinnon, jotka nykymuodossaan poistuvat. Uusi kasvinsuojeluaineita koskeva tutkinto tulee suorittaa 26.11.2015 mennessä. Tutkinto tulee uusia viiden vuoden välein. Koulutuksen sisältö on määritelty maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa koulutusohjelmasta.

Tavoitteena kasvinsuojeluaineiden vastuullinen käyttö

Lainsäädännön ja uuden kasvinsuojelututkinnon tavoitteena on taata kasvinsuojeluaineiden asianmukainen ja vastuullinen käyttö sekä käytöstä aiheutuvien riskien vähentäminen Kasvinsuojeluaineiden käyttäjien pitää perustaa torjuntatoimenpiteet tarkkailuhavaintoihin. Torjunnan onnistumisen seuranta auttaa suunnittelemaan seuraavan vuoden torjuntaa entistä paremmaksi. Tavoitteena on kiinnittää aiempaa enemmän huomiota kasvintuhoojien lisääntymisen ennaltaehkäisyyn. Torjunnan tulee olla myös taloudellisesti kannattavaa, eli siinä pitää yhdistellä fysikaalisia, biologisia tai kemiallisia menetelmiä.

Integroidun kasvinsuojelun periaatteet keskeisessä roolissa

Kestävää kasvinsuojelua edistetään integroidun kasvinsuojelun avulla. Maa- ja metsätalousministeriö on antanut asetuksen integroidun torjunnan yleisistä periaatteista, joita kasvinsuojeluaineiden ammattikäyttäjien tulee noudattaa 1.1.2014 lähtien. Integroidussa kasvinsuojelussa yhdistellään monipuolisesti erilaisia torjuntamenetelmiä. Tuhoojien esiintymistä ennaltaehkäistään mm. monipuolisen viljelykierron, muokkausmenetelmien ja terveen lisäysmateriaalin avulla. Rutiininomaisesta kasvinsuojeluaineiden käytöstä luovutaan ja torjuntatoimenpiteet tehdään aina havaitun tarpeen mukaan. Kasvintuhoojia tarkkailemalla voidaan valita oikea torjuntamenetelmä oikeaan aikaan.
Integroidulla torjunnalla viheralueilla tarkoitetaan mm. että tarkkaillaan kasvustoja, harkitaan mahdollisuuksien mukaan ei-kemiallisia torjuntakeinoja, minimoidaan kasvinsuojeluaineiden käyttö vain välttämättömimpään, dokumentoidaan onnistumiset ja opitaan, suunnitellaan ja ennaltaehkäistään. Kemiallinen torjunta on integroidussa kasvinsuojelussa yksi vaihtoehto muiden joukossa. Kasvinsuojeluaineiden tehoa ja käyttöä tarkkailemalla käyttäjä oppii, millä menetelmillä saavutetaan paras torjuntatulos.

Kun lisäksi kasvinsuojeluaineiden tehoainetta vaihdetaan vuosittain, eivät rikkakasvit, kasvitaudit ja tuhohyönteiset pääse kehittämään vastustuskykyä kasvinsuojeluaineille. Vastustuskyvyn ehkäiseminen on tärkeää, koska silloin kasvinsuojeluaineiden tehokas käyttöikä pitenee. Myös kasvit voivat paremmin, kun ne eivät rasitu jatkuvasta kasvinsuojeluaineiden käytöstä. Integroitua kasvinsuojelua edistetään tutkimuksen ja neuvonnan keinoin. Integroitu torjunta ulottuu siis käytännön hoitotoimenpiteistä myös vihersuunnitteluun ja rakentamiseen. Kiinnitetään aikaisempaa enemmän huomiota esimerkiksi mitä kasvualustoja käytetään, kasvivalintoihin, kateaineiden ja kovettuvien saumausaineiden käyttöön, rakentamisen aikataulutukseen ja rakentamisaikaiseen hoitoon.

Kasvinsuojelututkinto koskee laajasti viheralalla työskenteleviä

Tutkintovelvoite laajenee koskemaan kaikkia kasvinsuojeluaineita ammatissaan käyttäviä henkilöitä maa-, puutarha- ja metsätaloudessa. Tämä tarkoittaa sitä että kaikkien niiden viheralan ammattilaisten, jotka käyttävät, osallistuvat kasvinsuojeluaineiden käytön suunnitteluun tai niiden myyntiin tulee suorittaa tutkinto määräaikaan mennessä. Tämä koskettaa varsin laajasti mm. seurakuntia, kaupunkien puistotoimea, viherrakentajia, golf- ja urheilukenttiä, kiinteistönhoitajia ja puutarhamyymälöitä. Koulutukset tulevat olemaan mahdollisimman pitkälle kohderyhmittäin räätälöityjä, jotta tutkinnon suorittajat saavat niistä parhaan mahdollisen hyödyn ja pystyvät soveltamaan uusia käytäntöjä työhönsä.

TTS järjestää viheralalle suunnattuja kasvinsuojelututkintoja

TTS Työtehoseura järjestää viheralalle suunnattuja kasvinsuojelututkintoja helmikuusta 2014 alkaen. Tutkinnon voi suorittaa kasvinsuojeluaineiden käsittelyä ja käyttöä koskevan koulutuksen yhteydessä, joita tullaan järjestämään alkuun Järvenpäässä ja myöhemmin muilla paikkakunnilla. Koulutus on tarkoitettu kasvinsuojeluaineiden käyttäjien ohella töiden tilaajille, valvojille, työnjohdolle ja suunnittelijoille. Erittäin tärkeää asiaa koulutuksessa on mm. kirjanpitovelvoitteesta, ulkomaisten ja kotimaisten työntekijöiden tutkintovaatimuksista, ympäristöriskeistä, terveysriskeistä, riskien hallinnasta, käytön rajoituksista, uusista varoitusmerkeistä, käyttöturvallisuustiedotteesta, varastoinnista ja väärennetyistä tuotteista.

TTS:n koulutustapahtumat ovat kaksipäiväisiä ja varsinainen tutkintoon valmistava koulutus ja tutkintotilaisuus toteutetaan ensimmäisenä päivänä ja toisena päivä keskitytään räätälöidysti torjuntamenetelmiin ja käytännön toimenpiteisiin puutarhaalan eri osa-alueilla. Tutkintopäivän kouluttajina toimivat Pekka Leskinen ja Pertti Rajala, jotka ovat TUKESin pätevöittämiä kouluttajia ja heillä on tutkinnonanto-oikeus.
Pekka Leskinen toimii kouluttajana TTS:n koulutustapahtumassa.Pekka Leskinen toimii kouluttajana TTS:n koulutustapahtumassa.
Ensimmäinen TTS:n kaksipäiväinen koulutustapahtuma järjestetään 27.–28.2.2014 Järvenpäässä. Ensimmäisenä päivänä ohjelmassa on tutkintoon valmistava koulutus ja tutkintotilaisuus ja toisena päivänä keskity-tään urheilunurmikoiden kasvinsuojeluun. Tällöin kouluttajana ja asiantuntijana toimii Pirjo Hotti. Lisätietoja koulutuksesta ja tutkinnosta voi tiedustella sähköpostitse: timo.rinkinen@tts.fi.
 
Päivitetty
16.1.2014