Haja-asutusalueen jätevesi - Uponorilta toimivat jätevesijärjestelmät asunnolle ja mökille

Nykyaikana jätevesiä syntyy paljon ja ne ovat entistä likaisempia. Siksi jätevesien käsittelyn vaatimukset tiukentuvat entisestään. Asunnon tai mökin varustelutason nousun myötä jätevesien käsittelyyn vaaditaan yhä tehokkaampia ratkaisuja.

Ympäristönsuojelulaissa kielletään pohjavesien likaaminen ja määrätään talousjätevesien käsittelypakko. Kiinteistön omistajat voivat kuitenkin valita jäteveden puhdistusjärjestelmänsä vapaasti eri vaihtoehdoista, kunhan sillä saavutetaan asetuksessa säädetty puhdistustulos. Markkinoilla on useita erilaisia jäteveden käsittelyjärjestelmiä kuten panospuhdistamoita, maapuhdistamoita sekä umpisäiliöitä.

Jätevesiasetuksessa säädetään vähimmäisvaatimukset viemäriverkostojen ulkopuolisten alueiden talousjätevesien käsittelylle. Määräykset koskevat miltei kaikkia kiinteistöjä, myös vapaa-ajan asuntoja, joita ei ole liitetty kunnallisiin viemärijärjestelmiin.
Harmaavesisuodatin esim. haja-asutusalueen jätevesien käsittelyyn
Harmaavesisuodatin esim. haja-asutusalueen jätevesien käsittelyyn

Huomaa!

Jätevesijärjestelmät on saatettava määräysten mukaisiksi 15.3.2018 mennessä.


Jätevesijärjestelmän valintaan vaikuttavat rakennuspaikan olosuhteet, rakennuksen käyttötarkoitus, käyttäjämäärä, kunnan erityismääräykset ja omat tarpeet. jätevesien käsittelyn tehostaminen onnistuu useimmiten olemassa olevaa järjestelmää uusimalla ja tehostamalla. Joissain tapauksissa joudutaan toteuttamaan kokonaan uusi jätevesien käsittelyjärjestelmä.

Ennen jätevesijärjestelmän rakentamista tai uudistamista kannattaa ottaa yhteys pätevään jätevesisuunnittelijaan tai paikkakunnan rakennus- ja ympäristönsuojeluviranomaisiin. Vastuuvaatimukset täyttävästä jätevesien puhdistusmenetelmästä on aina asukkaalla itsellään. Avuksi suunniteluun ja toteutukseen kannattaa ottaa mukaan alan ammattilaiset ja vaatimukset täyttävät laadukkaat tuotteet.

Varmista, että myös loma-asunnolla on toimiva jätevesijärjestelmä. Haja-asutusalueen jätevesiä koskevat määräykset tulee täyttää 15.3.2018 mennessä.Varmista, että myös loma-asunnolla on toimiva jätevesijärjestelmä. Haja-asutusalueen jätevesiä koskevat määräykset tulee täyttää 15.3.2018 mennessä.

Jätevesijärjestelmä tontin maaperän mukaan

Jätevesien käsittelyjärjestelmien valinnassa kannattaa huomioida järjestelmien suunnittelu-, hankinta-, asennus- ja ylläpitokustannukset. Haja-asutusalueiden jätevesien puhdistuksen vaihtoehtoina ovat maapuhdistamo tai panospuhdistamo. Maasuodatuksessa jätevesi kulkee saostussäiliöiden jälkeen tontille rakennettuun maasuodattamoon ja sieltä putkistoja pitkin takaisin pintavesiin. Maasuodatuksen ongelmana on, että se vaatii tontilta tilaa ja sopivaa purkupaikkaa.

Maahan imeytys ei sovellu läheskään jokaiseen paikkaan. Se on mahdollista vain, kun maaperä on riittävän vettä läpäisevää. Imeytyskentän sijaintia suunniteltaessa täytyy lisäksi ottaa huomioon sen etäisyys vesistöihin ja rakennuksiin. Pienpuhdistamo taas vaatii enemmän huoltoa, mutta vie vähemmän tilaa tontilta. Yleensä pohjavesialueilla kaikki jätevedet on johdettava umpisäiliöön tai kokonaan pohjavesialueen ulkopuolelle.

Eri tapoja käsitellä kodin ja haja-asutusalueen jätevesiä

 • Liittyminen vesihuoltolaitoksen viemäriverkkoon
 • Hankkimalla muutaman lähinaapurin kanssa yhteinen puhdistusjärjestelmä
 • Kiinteistökohtainen jätevesien puhdistusjärjestelmä

Panospuhdistamo ympärivuotiseen käyttöön

Uponor Clean I-panospuhdistamot soveltuvat kaikentyyppisille tonteille sekä uudis- että saneerauskohteisiin. Puhdistamo vie vain vähän tilaa, koska sen jälkeen ei tarvita imeytys- tai suodatuskenttää. Panospuhdistamot käsittelevät kotitalouksien kaikki asumajätevedet.

Uponor Clean I-panospuhdistamon toiminta perustuu panospuhdistustekniikkaan, aktiivilieteprosessiin ja fosforin kemialliseen saostamiseen. Biologisen puhdistusprosessin suorittavat aktiivilietteessä elävät pieneliöt. Kemiallisella saostamisella poistetaan saostuskemikaalin avulla jäteveteen liuenneita fosforiyhdisteitä.
Haja-asutusalueen jätevesi voidaan puhdistaa esim. Uponor Clean 1 -panospuhdistamolla, jonka toiminnan seuranta ja ohjaaminen tapahtuu talon sisälle asennettavan näyttöpaneelin kautta.Haja-asutusalueen jätevesi voidaan puhdistaa esim. Uponor Clean 1 -panospuhdistamolla, jonka toiminnan seuranta ja ohjaaminen tapahtuu talon sisälle asennettavan näyttöpaneelin kautta.
Panospuhdistamo koostuu saostussäiliöstä, prosessisäiliöstä ja ohjauskeskuksesta. Karkeiden kiintoaineiden erottuminen tapahtuu saostussäiliöissä. Saostussäiliöstä esikäsiteltyä jätevettä siirretään puhaltimen avulla prosessisäiliöön. Panospuhdistamo puhdistaa vettä 170 litran erissä ja maksimissaan jätevettä voidaan käsitellä 1050 litraa vuorokaudessa, eli puhdistamo riittää 1-7 hengen kaikkien asumajätevesien käsittelyyn.

Saostuskemikaalia tarvitaan, jotta suurin osa jäteveden sisältämästä fosforista erottuu. Kemikaalin varastosäiliö sijaitsee prosessisäiliön nousuputkessa, johon kemikaalia voidaan helposti lisätä. Huoltotoimiin kuuluu kemikaalin varastosäiliön täyttäminen säännöllisesti ja saostussäiliöiden tyhjennys vähintään kerran vuodessa. Lietteen poiston hoitaa lokatyhjennysyrittäjä. Huoltotarve ilmenee vaivatta talon sisälle asennettavasta näyttöpaneelista.

Puhdistusprosessin päätyttyä puhdistettu vesi pumpataan pois. Suositeltava purkutapa on purku avo-ojaan tai imeyttäminen maaperään hulevesitunneleiden avulla. Jos korkeuserot estävät puhdistuneen veden poisjohtamisen, puhdistamoa voidaan täydentää yksinkertaisesti pumppukaivolla, jossa on uppopumppu.

Tilaa Uponorin jätevesijärjestelmät tästä!
Panospuhdistamo piiloutuu siististi maahan. Haja-asutusalueen jätevesi voidaan pudistaa huomaamattomasti.Panospuhdistamo piiloutuu siististi maahan. Haja-asutusalueen jätevesi voidaan pudistaa huomaamattomasti.

Mitä haja-asutusalueen jätevesijärjestelmän käyttö maksaa?

Käyttökustannuksia muodostuu kemikaalista, tyhjennyksestä, sähköstä ja mahdollisesta huoltosopimuksesta. Kemikaalia kuluu vuodessa noin 40-60 litraa, kustannus on noin 200 euroa. Saostussäiliöiden tyhjennyskustannus on noin 80-100 euroa kerralta. Puhdistamo kuluttaa vähän sähköä, kustannus vuodessa on noin 40 euroa.

Puhdistamon etuna on, että se voidaan sijoittaa monenlaiseen paikkaan tontilla. Maaperän tai maaston laatu eivät vaikuta menetelmän toimivuuteen.

Jätevesien käsittelyn eri vaihtoehdot:

Kuivakäymälä + saunan pesuvedet
 • Vähäiset pesuvedet voidaan imeyttää maaperään esimerkiksi Uponor-saunakaivon kautta.


Kuivakäymälä + vesi pumpataan sisään
 • Saunan pesuvedet ja käsitiskivedet käsitellään saunakaivon ja mökkikaivon tai harmaavesisuodattimen kautta.


Kuivakäymälä + suihku + pyykin- tai astianpesukone
 • Jätevesien käsittelyyn harmaavesisuodatin tai yhden kuution maapuhdistamo


Vesikäymälä
 • Jätevesien puhdistukseen tarvitaan kolmen tai 5,3 kuution umpisäiliö sekä harmaavesisuodatin tai tilavuudeltaan yhden kuution maapuhdistamo.
 • Pienpuhdistamo
 • Maapuhdistamo 2 m3 kaikille vesille

Uponor auttaa myös jätevesiasioissa

Uponorilta saat kiinteistöllesi ja perheellesi varmasti sopivan Uponor-jätevesiratkaisun valmiiksi asennettuna. Asiakkaan apuna työskentelevät Uponorin kouluttamat jälleenmyyjät sekä luotettava verkosto alan ammattilaisia: suunnittelijat, jälleenmyyjät ja asentajat.

Uponorin kouluttama jälleenmyyjä kartoittaa tarpeesi ja kertoo, millainen ratkaisu sinulle parhaiten soveltuu ja miten jätevesijärjestelmäsi hankinta käytännössä etenee.

Vanhaa jätevesijärjestelmää korjatessasi muistathan hyödyntää kotitalousvähennysoikeutesi verotuksessa!

Jätevesisuunnittelija selvittää kiinteistön osalta seuraavat asiat:

 • Olemassa oleva järjestelmä ja sen kunto
 • Maalajit ja peruskallion korkeusasema
 • Rakennuspaikkaa koskevat kaavamääräykset
 • Pohjavesi-alueet ja niiden määräykset
 • Ympäristönsuojelumääräykset

 
Julkaistu
20.6.2016